อุตุนิยมวิทยา

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

อุตุนิยมวิทยาเป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ในชั้นบรรยากาศซึ่งรวมถึงเคมีบรรยากาศและฟิสิกส์บรรยากาศที่มีความสำคัญที่สำคัญในการพยากรณ์อากาศการศึกษาอุตุนิยมวิทยาย้อนหลังไปหลายพันปีแม้ว่าความก้าวหน้าทางอุตุนิยมวิทยาจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งศตวรรษที่ 18 ศตวรรษที่ 19 มีความคืบหน้าเล็กน้อยในสนามหลังจากมีการจัดตั้งเครือข่ายการสังเกตการณ์สภาพอากาศในภูมิภาคกว้าง ๆ ความพยายามในการทำนายสภาพอากาศก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต มันไม่ได้จนกระทั่งหลังจากการอธิบายกฎของฟิสิกส์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติของสมการจำนวนมากที่จำลองสภาพอากาศในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพยากรณ์อากาศ โดเมนที่สำคัญของการพยากรณ์อากาศคือการพยากรณ์อากาศทางทะเลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางทะเลและชายฝั่งซึ่งผลกระทบจากสภาพอากาศยังรวมถึงปฏิสัมพันธ์ในชั้นบรรยากาศกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเป็นเหตุการณ์สภาพอากาศที่สังเกตได้ซึ่งอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์อุตุนิยมวิทยาจะมีคำอธิบายและวัดโดยตัวแปรของชั้นบรรยากาศของโลก : อุณหภูมิ , ความดันอากาศ , ไอน้ำ , การไหลของมวลและรูปแบบและการมีปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นและวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเครื่องชั่งเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกันใช้เพื่ออธิบายและทำนายสภาพอากาศในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและระดับโลก

อุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยา , ฟิสิกส์บรรยากาศและเคมีบรรยากาศย่อยสาขาของวิทยาศาสตร์ในชั้นบรรยากาศอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแต่งสหวิทยาการเขตของอุตุปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของโลกและมหาสมุทรเป็นส่วนหนึ่งของระบบบรรยากาศในมหาสมุทรที่ควบคู่กัน อุตุนิยมวิทยามีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาหลายอย่างเช่นทหาร , การผลิตพลังงาน , การขนส่ง , การเกษตรและการก่อสร้าง

The word meteorology is from the Ancient Greek μετέωρος metéōros (meteor) and -λογία -logia (-(o)logy), meaning "the study of things high in the air."

History[edit]

Parhelion (sundog) in Savoie

The ability to predict rains and floods based on annual cycles was evidently used by humans at least from the time of agricultural settlement if not earlier. Early approaches to predicting weather were based on astrology and were practiced by priests. Cuneiform inscriptions on Babylonian tablets included associations between thunder and rain. The Chaldeans differentiated the 22° and 46° halos.[1]

Ancient Indian Upanishads contain mentions of clouds and seasons.[2] The Samaveda mentions sacrifices to be performed when certain phenomena were noticed.[1] Varāhamihira's classical work Brihatsamhita, written about 500 AD,[2] provides evidence of weather observation.

In 350 BC, Aristotle wrote Meteorology.[3] Aristotle is considered the founder of meteorology.[4] One of the most impressive achievements described in the Meteorology is the description of what is now known as the hydrologic cycle.[5]

The book De Mundo (composed before 250 BC or between 350 and 200 BC) noted:[6]

If the flashing body is set on fire and rushes violently to the Earth it is called a thunderbolt; if it is only half of fire, but violent also and massive, it is called a meteor; if it is entirely free from fire, it is called a smoking bolt. They are all called 'swooping bolts' because they swoop down upon the Earth. Lightning is sometimes smoky, and is then called 'smoldering lightning"; sometimes it darts quickly along, and is then said to be vivid. At other times, it travels in crooked lines, and is called forked lightning. When it swoops down upon some object it is called 'swooping lightning'.

The Greek scientist Theophrastus compiled a book on weather forecasting, called the Book of Signs. The work of Theophrastus remained a dominant influence in the study of weather and in weather forecasting for nearly 2,000 years.[7] In 25 AD, Pomponius Mela, a geographer for the Roman Empire, formalized the climatic zone system.[8] According to Toufic Fahd, around the 9th century, Al-Dinawari wrote the Kitab al-Nabat (Book of Plants), in which he deals with the application of meteorology to agriculture during the Arab Agricultural Revolution. He describes the meteorological character of the sky, the planets and constellations, the sun and moon, the lunar phases indicating seasons and rain, the anwa (heavenly bodies of rain), and atmospheric phenomena such as winds, thunder, lightning, snow, floods, valleys, rivers, lakes.[9][10][verification needed]

Early attempts at predicting weather were often related to prophecy and divining, and were sometimes based on astrological ideas. Admiral FitzRoy tried to separate scientific approaches from prophetic ones.[11]

Research of visual atmospheric phenomena[edit]

Twilight at Baker Beach

Ptolemy wrote on the atmospheric refraction of light in the context of astronomical observations.[12] In 1021, Alhazen showed that atmospheric refraction is also responsible for twilight; he estimated that twilight begins when the sun is 19 degrees below the horizon, and also used a geometric determination based on this to estimate the maximum possible height of the Earth's atmosphere as 52,000 passim (about 49 miles, or 79 km).[13]

St. Albert the Great was the first to propose that each drop of falling rain had the form of a small sphere, and that this form meant that the rainbow was produced by light interacting with each raindrop.[14] Roger Bacon was the first to calculate the angular size of the rainbow. He stated that a rainbow summit can not appear higher than 42 degrees above the horizon.[15] In the late 13th century and early 14th century, Kamāl al-Dīn al-Fārisī and Theodoric of Freiberg were the first to give the correct explanations for the primary rainbow phenomenon. Theoderic went further and also explained the secondary rainbow.[16] In 1716, Edmund Halley suggested that aurorae are caused by "magnetic effluvia" moving along the Earth's magnetic field lines.

Instruments and classification scales[edit]

A hemispherical cup anemometer

In 1441, King Sejong's son, Prince Munjong of Korea, invented the first standardized rain gauge.[17] These were sent throughout the Joseon dynasty of Korea as an official tool to assess land taxes based upon a farmer's potential harvest. In 1450, Leone Battista Alberti developed a swinging-plate anemometer, and was known as the first anemometer.[18] In 1607, Galileo Galilei constructed a thermoscope. In 1611, Johannes Kepler wrote the first scientific treatise on snow crystals: "Strena Seu de Nive Sexangula (A New Year's Gift of Hexagonal Snow)."[19] In 1643, Evangelista Torricelli invented the mercury barometer.[18] In 1662, Sir Christopher Wren invented the mechanical, self-emptying, tipping bucket rain gauge. In 1714, Gabriel Fahrenheit created a reliable scale for measuring temperature with a mercury-type thermometer.[20] In 1742, Anders Celsius, a Swedish astronomer, proposed the "centigrade" temperature scale, the predecessor of the current Celsius scale.[21] In 1783, the first hair hygrometer was demonstrated by Horace-Bénédict de Saussure. In 1802–1803, Luke Howard wrote On the Modification of Clouds, in which he assigns cloud types Latin names.[22] In 1806, Francis Beaufort introduced his system for classifying wind speeds.[23] Near the end of the 19th century the first cloud atlases were published, including the International Cloud Atlas, which has remained in print ever since. The April 1960 launch of the first successful weather satellite, TIROS-1, marked the beginning of the age where weather information became available globally.

Atmospheric composition research[edit]

In 1648, Blaise Pascal rediscovered that atmospheric pressure decreases with height, and deduced that there is a vacuum above the atmosphere.[24] In 1738, Daniel Bernoulli published Hydrodynamics, initiating the Kinetic theory of gases and established the basic laws for the theory of gases.[25] In 1761, Joseph Black discovered that ice absorbs heat without changing its temperature when melting. In 1772, Black's student Daniel Rutherford discovered nitrogen, which he called phlogisticated air, and together they developed the phlogiston theory.[26] In 1777, Antoine Lavoisier discovered oxygen and developed an explanation for combustion.[27] In 1783, in Lavoisier's essay "Reflexions sur le phlogistique,"[28] he deprecates the phlogiston theory and proposes a caloric theory.[29][30] In 1804, Sir John Leslie observed that a matte black surface radiates heat more effectively than a polished surface, suggesting the importance of black-body radiation. In 1808, John Dalton defended caloric theory in A New System of Chemistry and described how it combines with matter, especially gases; he proposed that the heat capacity of gases varies inversely with atomic weight. In 1824, Sadi Carnot analyzed the efficiency of steam engines using caloric theory; he developed the notion of a reversible process and, in postulating that no such thing exists in nature, laid the foundation for the second law of thermodynamics.

Research into cyclones and air flow[edit]

General circulation of the Earth's atmosphere: The westerlies and trade winds are part of the Earth's atmospheric circulation.

In 1494, Christopher Columbus experienced a tropical cyclone, which led to the first written European account of a hurricane.[31] In 1686, Edmund Halley presented a systematic study of the trade winds and monsoons and identified solar heating as the cause of atmospheric motions.[32] In 1735, an ideal explanation of global circulation through study of the trade winds was written by George Hadley.[33] In 1743, when Benjamin Franklin was prevented from seeing a lunar eclipse by a hurricane, he decided that cyclones move in a contrary manner to the winds at their periphery.[34] Understanding the kinematics of how exactly the rotation of the Earth affects airflow was partial at first. Gaspard-Gustave Coriolis published a paper in 1835 on the energy yield of machines with rotating parts, such as waterwheels.[35] In 1856, William Ferrel proposed the existence of a circulation cell in the mid-latitudes, and the air within deflected by the Coriolis force resulting in the prevailing westerly winds.[36] Late in the 19th century, the motion of air masses along isobars was understood to be the result of the large-scale interaction of the pressure gradient force and the deflecting force. By 1912, this deflecting force was named the Coriolis effect.[37] Just after World War I, a group of meteorologists in Norway led by Vilhelm Bjerknes developed the Norwegian cyclone model that explains the generation, intensification and ultimate decay (the life cycle) of mid-latitude cyclones, and introduced the idea of fronts, that is, sharply defined boundaries between air masses.[38] The group included Carl-Gustaf Rossby (who was the first to explain the large scale atmospheric flow in terms of fluid dynamics), Tor Bergeron (who first determined how rain forms) and Jacob Bjerknes.

Observation networks and weather forecasting[edit]

Cloud classification by altitude of occurrence
This "Hyetographic or Rain Map of the World " was first published 1848 by Alexander Keith Johnston.
This "Hyetographic or Rain Map of Europe" was also published in 1848 as part of "The Physical Atlas".

In the late 16th century and first half of the 17th century a range of meteorological instruments were invented – the thermometer, barometer, hydrometer, as well as wind and rain gauges. In the 1650s natural philosophers started using these instruments to systematically record weather observations. Scientific academies established weather diaries and organised observational networks.[39] In 1654, Ferdinando II de Medici established the first weather observing network, that consisted of meteorological stations in Florence, Cutigliano, Vallombrosa, Bologna, Parma, Milan, Innsbruck, Osnabrück, Paris and Warsaw. The collected data were sent to Florence at regular time intervals.[40] In the 1660s Robert Hooke of the Royal Society of London sponsored networks of weather observers. Hippocrates' treatise Airs, Waters, and Places had linked weather to disease. Thus early meteorologists attempted to correlate weather patterns with epidemic outbreaks, and the climate with public health.[39]

During the Age of Enlightenment meteorology tried to rationalise traditional weather lore, including astrological meteorology. But there were also attempts to establish a theoretical understanding of weather phenomena. Edmond Halley and George Hadley tried to explain trade winds. They reasoned that the rising mass of heated equator air is replaced by an inflow of cooler air from high latitudes. A flow of warm air at high altitude from equator to poles in turn established an early picture of circulation. Frustration with the lack of discipline among weather observers, and the poor quality of the instruments, led the early modern nation states to organise large observation networks. Thus by the end of the 18th century, meteorologists had access to large quantities of reliable weather data.[39] In 1832, an electromagnetic telegraph was created by Baron Schilling.[41] The arrival of the electrical telegraph in 1837 afforded, for the first time, a practical method for quickly gathering surface weather observations from a wide area.[42]

This data could be used to produce maps of the state of the atmosphere for a region near the Earth's surface and to study how these states evolved through time. To make frequent weather forecasts based on these data required a reliable network of observations, but it was not until 1849 that the Smithsonian Institution began to establish an observation network across the United States under the leadership of Joseph Henry.[43] Similar observation networks were established in Europe at this time. The Reverend William Clement Ley was key in understanding of cirrus clouds and early understandings of Jet Streams.[44] Charles Kenneth Mackinnon Douglas, known as 'CKM' Douglas read Ley's papers after his death and carried on the early study of weather systems.[45]Nineteenth century researchers in meteorology were drawn from military or medical backgrounds, rather than trained as dedicated scientists.[46] In 1854, the United Kingdom government appointed Robert FitzRoy to the new office of Meteorological Statist to the Board of Trade with the task of gathering weather observations at sea. FitzRoy's office became the United Kingdom Meteorological Office in 1854, the second oldest national meteorological service in the world (the Central Institution for Meteorology and Geodynamics (ZAMG) in Austria was founded in 1851 and is the oldest weather service in the world). The first daily weather forecasts made by FitzRoy's Office were published in The Times newspaper in 1860. The following year a system was introduced of hoisting storm warning cones at principal ports when a gale was expected.

Over the next 50 years, many countries established national meteorological services. The India Meteorological Department (1875) was established to follow tropical cyclone and monsoon.[47] The Finnish Meteorological Central Office (1881) was formed from part of Magnetic Observatory of Helsinki University.[48] Japan's Tokyo Meteorological Observatory, the forerunner of the Japan Meteorological Agency, began constructing surface weather maps in 1883.[49] The United States Weather Bureau (1890) was established under the United States Department of Agriculture. The Australian Bureau of Meteorology (1906) was established by a Meteorology Act to unify existing state meteorological services.[50][51]

Numerical weather prediction[edit]

A meteorologist at the console of the IBM 7090 in the Joint Numerical Weather Prediction Unit. c. 1965

In 1904, Norwegian scientist Vilhelm Bjerknes first argued in his paper Weather Forecasting as a Problem in Mechanics and Physics that it should be possible to forecast weather from calculations based upon natural laws.[52][53]

It was not until later in the 20th century that advances in the understanding of atmospheric physics led to the foundation of modern numerical weather prediction. In 1922, Lewis Fry Richardson published "Weather Prediction By Numerical Process,"[54] after finding notes and derivations he worked on as an ambulance driver in World War I. He described how small terms in the prognostic fluid dynamics equations that govern atmospheric flow could be neglected, and a numerical calculation scheme that could be devised to allow predictions. Richardson envisioned a large auditorium of thousands of people performing the calculations. However, the sheer number of calculations required was too large to complete without electronic computers, and the size of the grid and time steps used in the calculations led to unrealistic results. Though numerical analysis later found that this was due to numerical instability.

Starting in the 1950s, numerical forecasts with computers became feasible.[55] The first weather forecasts derived this way used barotropic (single-vertical-level) models, and could successfully predict the large-scale movement of midlatitude Rossby waves, that is, the pattern of atmospheric lows and highs.[56] In 1959, the UK Meteorological Office received its first computer, a Ferranti Mercury.[57]

In the 1960s, the chaotic nature of the atmosphere was first observed and mathematically described by Edward Lorenz, founding the field of chaos theory.[58] These advances have led to the current use of ensemble forecasting in most major forecasting centers, to take into account uncertainty arising from the chaotic nature of the atmosphere.[59] Mathematical models used to predict the long term weather of the Earth (climate models), have been developed that have a resolution today that are as coarse as the older weather prediction models. These climate models are used to investigate long-term climate shifts, such as what effects might be caused by human emission of greenhouse gases.

Meteorologists[edit]

Meteorologists are scientists who study and work in the field of meteorology.[60] The American Meteorological Society publishes and continually updates an authoritative electronic Meteorology Glossary.[61] Meteorologists work in government agencies, private consulting and research services, industrial enterprises, utilities, radio and television stations, and in education. In the United States, meteorologists held about 10,000 jobs in 2018.[62]

Although weather forecasts and warnings are the best known products of meteorologists for the public, weather presenters on radio and television are not necessarily professional meteorologists. They are most often reporters with little formal meteorological training, using unregulated titles such as weather specialist or weatherman. The American Meteorological Society and National Weather Association issue "Seals of Approval" to weather broadcasters who meet certain requirements but this is not mandatory to be hired by the medias.

Equipment[edit]

Satellite image of Hurricane Hugo with a polar low visible at the top of the image

Each science has its own unique sets of laboratory equipment. In the atmosphere, there are many things or qualities of the atmosphere that can be measured. Rain, which can be observed, or seen anywhere and anytime was one of the first atmospheric qualities measured historically. Also, two other accurately measured qualities are wind and humidity. Neither of these can be seen but can be felt. The devices to measure these three sprang up in the mid-15th century and were respectively the rain gauge, the anemometer, and the hygrometer. Many attempts had been made prior to the 15th century to construct adequate equipment to measure the many atmospheric variables. Many were faulty in some way or were simply not reliable. Even Aristotle noted this in some of his work as the difficulty to measure the air.

Sets of surface measurements are important data to meteorologists. They give a snapshot of a variety of weather conditions at one single location and are usually at a weather station, a ship or a weather buoy. The measurements taken at a weather station can include any number of atmospheric observables. Usually, temperature, pressure, wind measurements, and humidity are the variables that are measured by a thermometer, barometer, anemometer, and hygrometer, respectively.[63] Professional stations may also include air quality sensors (carbon monoxide, carbon dioxide, methane, ozone, dust, and smoke), ceilometer (cloud ceiling), falling precipitation sensor, flood sensor, lightning sensor, microphone (explosions, sonic booms, thunder), pyranometer/pyrheliometer/spectroradiometer (IR/Vis/UV photodiodes), rain gauge/snow gauge, scintillation counter (background radiation, fallout, radon), seismometer (earthquakes and tremors), transmissometer (visibility), and a GPS clock for data logging. Upper air data are of crucial importance for weather forecasting. The most widely used technique is launches of radiosondes. Supplementing the radiosondes a network of aircraft collection is organized by the World Meteorological Organization.

Remote sensing, as used in meteorology, is the concept of collecting data from remote weather events and subsequently producing weather information. The common types of remote sensing are Radar, Lidar, and satellites (or photogrammetry). Each collects data about the atmosphere from a remote location and, usually, stores the data where the instrument is located. Radar and Lidar are not passive because both use EM radiation to illuminate a specific portion of the atmosphere.[64] Weather satellites along with more general-purpose Earth-observing satellites circling the earth at various altitudes have become an indispensable tool for studying a wide range of phenomena from forest fires to El Niño.

Spatial scales[edit]

The study of the atmosphere can be divided into distinct areas that depend on both time and spatial scales. At one extreme of this scale is climatology. In the timescales of hours to days, meteorology separates into micro-, meso-, and synoptic scale meteorology. Respectively, the geospatial size of each of these three scales relates directly with the appropriate timescale.

Other subclassifications are used to describe the unique, local, or broad effects within those subclasses.

Typical Scales of Atmospheric Motion Systems[65]
Type of motionHorizontal scale (meter)
Molecular mean free path10−7
Minute turbulent eddies10−2 – 10−1
Small eddies10−1 – 1
Dust devils1–10
Gusts10 – 102
Tornadoes102
Thunderclouds103
Fronts, squall lines104 – 105
Hurricanes105
Synoptic Cyclones106
Planetary waves107
Atmospheric tides107
Mean zonal wind107

Microscale[edit]

Microscale meteorology is the study of atmospheric phenomena on a scale of about 1 kilometre (0.62 mi) or less. Individual thunderstorms, clouds, and local turbulence caused by buildings and other obstacles (such as individual hills) are modeled on this scale.[66]

Mesoscale[edit]

Mesoscale meteorology is the study of atmospheric phenomena that has horizontal scales ranging from 1 km to 1000 km and a vertical scale that starts at the Earth's surface and includes the atmospheric boundary layer, troposphere, tropopause, and the lower section of the stratosphere. Mesoscale timescales last from less than a day to multiple weeks. The events typically of interest are thunderstorms, squall lines, fronts, precipitation bands in tropical and extratropical cyclones, and topographically generated weather systems such as mountain waves and sea and land breezes.[67]

Synoptic scale[edit]

NOAA: Synoptic scale weather analysis.

Synoptic scale meteorology predicts atmospheric changes at scales up to 1000 km and 105 sec (28 days), in time and space. At the synoptic scale, the Coriolis acceleration acting on moving air masses (outside of the tropics) plays a dominant role in predictions. The phenomena typically described by synoptic meteorology include events such as extratropical cyclones, baroclinic troughs and ridges, frontal zones, and to some extent jet streams. All of these are typically given on weather maps for a specific time. The minimum horizontal scale of synoptic phenomena is limited to the spacing between surface observation stations.[68]

Global scale[edit]

Annual mean sea surface temperatures.

Global scale meteorology is the study of weather patterns related to the transport of heat from the tropics to the poles. Very large scale oscillations are of importance at this scale. These oscillations have time periods typically on the order of months, such as the Madden–Julian oscillation, or years, such as the El Niño–Southern Oscillation and the Pacific decadal oscillation. Global scale meteorology pushes into the range of climatology. The traditional definition of climate is pushed into larger timescales and with the understanding of the longer time scale global oscillations, their effect on climate and weather disturbances can be included in the synoptic and mesoscale timescales predictions.

Numerical Weather Prediction is a main focus in understanding air–sea interaction, tropical meteorology, atmospheric predictability, and tropospheric/stratospheric processes.[69] The Naval Research Laboratory in Monterey, California, developed a global atmospheric model called Navy Operational Global Atmospheric Prediction System (NOGAPS). NOGAPS is run operationally at Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center for the United States Military. Many other global atmospheric models are run by national meteorological agencies.

Some meteorological principles[edit]

Boundary layer meteorology[edit]

Boundary layer meteorology is the study of processes in the air layer directly above Earth's surface, known as the atmospheric boundary layer (ABL). The effects of the surface – heating, cooling, and friction – cause turbulent mixing within the air layer. Significant movement of heat, matter, or momentum on time scales of less than a day are caused by turbulent motions.[70] Boundary layer meteorology includes the study of all types of surface–atmosphere boundary, including ocean, lake, urban land and non-urban land for the study of meteorology.

Dynamic meteorology[edit]

Dynamic meteorology generally focuses on the fluid dynamics of the atmosphere. The idea of air parcel is used to define the smallest element of the atmosphere, while ignoring the discrete molecular and chemical nature of the atmosphere. An air parcel is defined as a point in the fluid continuum of the atmosphere. The fundamental laws of fluid dynamics, thermodynamics, and motion are used to study the atmosphere. The physical quantities that characterize the state of the atmosphere are temperature, density, pressure, etc. These variables have unique values in the continuum.[71]

Applications[edit]

Weather forecasting[edit]

Forecast of surface pressures five days into the future for the north Pacific, North America, and north Atlantic Ocean

Weather forecasting is the application of science and technology to predict the state of the atmosphere at a future time and given location. Humans have attempted to predict the weather informally for millennia and formally since at least the 19th century.[72][73] Weather forecasts are made by collecting quantitative data about the current state of the atmosphere and using scientific understanding of atmospheric processes to project how the atmosphere will evolve.[74]

Once an all-human endeavor based mainly upon changes in barometric pressure, current weather conditions, and sky condition,[75][76] forecast models are now used to determine future conditions. Human input is still required to pick the best possible forecast model to base the forecast upon, which involves pattern recognition skills, teleconnections, knowledge of model performance, and knowledge of model biases. The chaotic nature of the atmosphere, the massive computational power required to solve the equations that describe the atmosphere, error involved in measuring the initial conditions, and an incomplete understanding of atmospheric processes mean that forecasts become less accurate as the difference in current time and the time for which the forecast is being made (the range of the forecast) increases. The use of ensembles and model consensus help narrow the error and pick the most likely outcome.[77][78][79]

There are a variety of end uses to weather forecasts. Weather warnings are important forecasts because they are used to protect life and property.[80] Forecasts based on temperature and precipitation are important to agriculture,[81][82][83][84] and therefore to commodity traders within stock markets. Temperature forecasts are used by utility companies to estimate demand over coming days.[85][86][87] On an everyday basis, people use weather forecasts to determine what to wear. Since outdoor activities are severely curtailed by heavy rain, snow, and wind chill, forecasts can be used to plan activities around these events, and to plan ahead and survive them.

Aviation meteorology[edit]

Aviation meteorology deals with the impact of weather on air traffic management. It is important for air crews to understand the implications of weather on their flight plan as well as their aircraft, as noted by the Aeronautical Information Manual:[88]

The effects of ice on aircraft are cumulative—thrust is reduced, drag increases, lift lessens, and weight increases. The results are an increase in stall speed and a deterioration of aircraft performance. In extreme cases, 2 to 3 inches of ice can form on the leading edge of the airfoil in less than 5 minutes. It takes but 1/2 inch of ice to reduce the lifting power of some aircraft by 50 percent and increases the frictional drag by an equal percentage.[89]

Agricultural meteorology[edit]

Meteorologists, soil scientists, agricultural hydrologists, and agronomists are people concerned with studying the effects of weather and climate on plant distribution, crop yield, water-use efficiency, phenology of plant and animal development, and the energy balance of managed and natural ecosystems. Conversely, they are interested in the role of vegetation on climate and weather.[90]

Hydrometeorology[edit]

Hydrometeorology is the branch of meteorology that deals with the hydrologic cycle, the water budget, and the rainfall statistics of storms.[91] A hydrometeorologist prepares and issues forecasts of accumulating (quantitative) precipitation, heavy rain, heavy snow, and highlights areas with the potential for flash flooding. Typically the range of knowledge that is required overlaps with climatology, mesoscale and synoptic meteorology, and other geosciences.[92]

The multidisciplinary nature of the branch can result in technical challenges, since tools and solutions from each of the individual disciplines involved may behave slightly differently, be optimized for different hard- and software platforms and use different data formats. There are some initiatives – such as the DRIHM project[93] – that are trying to address this issue.[94]

Nuclear meteorology[edit]

Nuclear meteorology investigates the distribution of radioactive aerosols and gases in the atmosphere.[95]

Maritime meteorology[edit]

Maritime meteorology deals with air and wave forecasts for ships operating at sea. Organizations such as the Ocean Prediction Center, Honolulu National Weather Service forecast office, United Kingdom Met Office, and JMA prepare high seas forecasts for the world's oceans.

Military meteorology[edit]

Military meteorology is the research and application of meteorology for military purposes. In the United States, the United States Navy's Commander, Naval Meteorology and Oceanography Command oversees meteorological efforts for the Navy and Marine Corps while the United States Air Force's Air Force Weather Agency is responsible for the Air Force and Army.

Environmental meteorology[edit]

Environmental meteorology mainly analyzes industrial pollution dispersion physically and chemically based on meteorological parameters such as temperature, humidity, wind, and various weather conditions.

Renewable energy[edit]

Meteorology applications in renewable energy includes basic research, "exploration," and potential mapping of wind power and solar radiation for wind and solar energy.

See also[edit]

 • Aerography
 • American Practical Navigator
 • Atmospheric circulation
 • Atmospheric layers
 • Atmospheric models
 • Atmospheric pressure
 • Atmospheric thermodynamics
 • Automated airport weather station
 • Cloud
 • Eddy covariance flux (eddy correlation, eddy flux)
 • El Niño–Southern Oscillation
 • Index of meteorology articles
 • Indigenous Australian seasons
 • List of cloud types
 • List of meteorology institutions
 • List of Russian meteorologists
 • List of weather instruments
 • Madden–Julian oscillation
 • Meteorological winter
 • National Weatherperson's Day
 • Precipitation
 • ROFOR
 • Space weather
 • Walker circulation
 • Weather and climate
 • Weather station

References[edit]

 1. ^ a b Hellmann, G. (1 October 1908). "The dawn of meteorology". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 34 (148): 221–232. Bibcode:1908QJRMS..34..221H. doi:10.1002/qj.49703414802. ISSN 1477-870X.
 2. ^ a b NS, nsimd@ymail.com. "History of Meteorology in India". Imd.gov.in. Archived from the original on 30 March 2012. Retrieved 25 March 2012.
 3. ^ "Meteorology: Introduction". Infoplease.
 4. ^ "94.05.01: Meteorology". Archived from the original on 21 July 2016. Retrieved 16 June 2015.
 5. ^ Aristotle (2004) [350 BCE]. Meteorology. The University of Adelaide Library, University of Adelaide, South Australia 5005: eBooks@Adelaide. Archived from the original on 17 February 2007. Translated by E.W. WebsterCS1 maint: location (link)
 6. ^ Aristotle; Forster, E. S. (Edward Seymour), 1879–1950; Dobson, J. F. (John Frederic), 1875–1947 (1914). De Mundo. Oxford : The Clarendon Press. p. Chapter 4.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 7. ^ "Weather: Forecasting from the Beginning". Infoplease.
 8. ^ "Timeline of geography, paleontology". Paleorama.com. Archived from the original on 6 September 2012. Following the path of Discovery
 9. ^ Fahd, Toufic. "Botany and agriculture": 815. Cite journal requires |journal= (help)
 10. ^ Morelon, Régis; Rashed, Roshdi (1996). Encyclopedia of the History of Arabic Science. 3. Routledge. ISBN 978-0-415-12410-2.
 11. ^ Anderson, Katharine (1999). "The weather prophets: science and reputation in Victorian meteorology". History of Science. 37 (2): 179–215. Bibcode:1999HisSc..37..179A. doi:10.1177/007327539903700203. S2CID 142652078.
 12. ^ Smith AM, 1996. "Ptolemy's Theory of Visual Perception: An English Translation of the Optics", pp. 46. Transactions of the American Philosophical Society vol. 86, part 2.
 13. ^ Frisinger, H. Howard (1973). "Aristole's Legacy in Meteorology". Bulletin of the American Meteorological Society. 54 (3): 198. Bibcode:1973BAMS...54..198F. doi:10.1175/1520-0477(1973)054<0198:ALIM>2.0.CO;2. ISSN 1520-0477.
 14. ^ "Ancient and pre-Renaissance Contributors to Meteorology". Retrieved 16 June 2015.
 15. ^ Raymond L. Lee; Alistair B. Fraser (2001). The Rainbow Bridge: Rainbows in Art, Myth, and Science. Penn State Press. p. 155. ISBN 978-0-271-01977-2.
 16. ^ "Theodoric of Freiberg and Kamal al-Din al-Farisi Independently Formulate the Correct Qualitative Description of the Rainbow | Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Retrieved 16 May 2020.
 17. ^ Earth Science' 2005 Ed. Rex Bookstore, Inc. p. 151. ISBN 978-971-23-3938-7.
 18. ^ a b Jacobson, Mark Z. (June 2005). Fundamentals of Atmospheric Modeling (paperback) (2nd ed.). New York: Cambridge University Press. p. 828. ISBN 978-0-521-54865-6.
 19. ^ "Early Snow Crystal Observations". Retrieved 16 June 2015.
 20. ^ Grigull, U., Fahrenheit, a Pioneer of Exact Thermometry. Heat Transfer, 1966, The Proceedings of the 8th International Heat Transfer Conference, San Francisco, 1966, Vol. 1.
 21. ^ Beckman, Olof (2001). "History of the Celsius temperature scale". Uppsala Astronomical Observatory. Archived from the original on 22 July 2009.
 22. ^ Thornes, John. E. (1999). John Constable's Skies. The University of Birmingham Press, pp. 189. ISBN 1-902459-02-4.
 23. ^ Giles, Bill. "Beaufort Scale". BBC Weather. Archived from the original on 15 October 2010. Retrieved 12 May 2009.
 24. ^ Florin to Pascal, September 1647, Œuves completes de Pascal, 2:682.
 25. ^ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Meteorology", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.
 26. ^ Biographical note at "Lectures and Papers of Professor Daniel Rutherford (1749–1819), and Diary of Mrs Harriet Rutherford" Archived 7 February 2012 at the Wayback Machine.
 27. ^ "Sur la combustion en général" ("On Combustion in general", 1777) and "Considérations Générales sur la Nature des Acides" ("General Considerations on the Nature of Acids", 1778).
 28. ^ Nicholas W. Best, "Lavoisier's 'Reflections on Phlogiston' I: Against Phlogiston Theory", Foundations of Chemistry, 2015, 17, 137–151.
 29. ^ Nicholas W. Best, Lavoisier's 'Reflections on Phlogiston' II: On the Nature of Heat, Foundations of Chemistry, 2015, 17. In this early work, Lavoisier calls it "igneous fluid".
 30. ^ The 1880 edition of A Guide to the Scientific Knowledge of Things Familiar, a 19th-century educational science book, explained heat transfer in terms of the flow of caloric.
 31. ^ Morison, Samuel Eliot, Admiral of the Ocean Sea: A Life of Cristopher Columbus, Boston, 1942, page 617.
 32. ^ Cook, Alan H., Edmond Halley: Charting the Heavens and the Seas (Oxford: Clarendon Press, 1998)
 33. ^ George Hadley, "Concerning the cause of the general trade winds", Philosophical Transactions, vol. 39 (1735).
 34. ^ Dorst, Neal (1 June 2017). "FAQ: Hurricane Timeline". aoml.noaa.gov. AOML. Archived from the original on 5 June 2019.
 35. ^ G-G Coriolis (1835). "Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps". Journal de l'École Royale Polytechnique. 15: 144–154.
 36. ^ Ferrel, William (4 October 1856). "An Essay on the Winds and the Currents of the Ocean" (PDF). Archived from the original (PDF) on 11 October 2013. Retrieved 1 January 2009.
 37. ^ Arthur Gordon Webster (1912). The Dynamics of Particles and of Rigid, Elastic, and Fluid Bodies. B.G. Teubner. p. 320. coriolis centrifugal force 0-1920.
 38. ^ Johnson, Shaye (2003). "The Norwegian Cyclone Model" (PDF). weather.ou.edu. The University of Oklahoma. Archived from the original (PDF) on 1 September 2006. Retrieved 11 October 2006.
 39. ^ a b c John L. Heilbron (2003). The Oxford Companion to the History of Modern Science. Oxford University Press. p. 518. ISBN 9780199743766.
 40. ^ Raymond S. Bradley, Philip D. Jones, Climate Since A.D. 1500, Routledge, 1992, ISBN 0-415-07593-9, p.144
 41. ^ Martin, Rebecca (2009). "News on the wire". ABC Online. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 12 May 2009.
 42. ^ Bruno, Leonard C. "The Invention of the Telegraph". memory.loc.gov. Library of Congress. Archived from the original on 11 January 2009. Retrieved 1 January 2009.
 43. ^ "Smithsonian Institution Archives". Archived from the original on 20 October 2006. Retrieved 16 June 2015.
 44. ^ "Prophet without Honour: The Reverend William Clement Ley and the hunt for the jet stream". rmets.org. Archived from the original on 28 August 2016. Retrieved 13 October 2016.
 45. ^ Field, M. (1 October 1999). "Meteorologist's profile — Charles Kenneth Mackinnon Douglas, OBE, AFC, MA". Weather. 54 (10): 321–327. Bibcode:1999Wthr...54..321F. doi:10.1002/j.1477-8696.1999.tb03992.x.
 46. ^ Williamson, Fiona (1 September 2015). "Weathering the empire: meteorological research in the early British straits settlements". The British Journal for the History of Science. 48 (3): 475–492. doi:10.1017/S000708741500028X. ISSN 1474-001X. PMID 26234178.
 47. ^ "Establishment of IMD". imd.gov.in. India Meteorological Department. Archived from the original on 20 November 2015. Retrieved 1 January 2009.
 48. ^ "History of Finnish Meteorological Institute". fmi.fi. Finnish Meteorological Institute. Archived from the original on 25 July 2010. Retrieved 1 January 2009.
 49. ^ "History". jma.go.jp. Japan Meteorological Agency. Archived from the original on 25 December 2010. Retrieved 22 October 2006.
 50. ^ "BOM celebrates 100 years". Australian Broadcasting Corporation. 31 December 2007.
 51. ^ "Collections in Perth: 20. Meteorology". National Archives of Australia. Archived from the original on 22 September 2012. Retrieved 24 May 2008.
 52. ^ Berknes, V. (1904) "Das Problem der Wettervorhersage, betrachtet vom Standpunkte der Mechanik und der Physik" (The problem of weather prediction, considered from the viewpoints of mechanics and physics), Meteorologische Zeitschrift, 21 : 1–7. Available in English on-line at: Schweizerbart science publishers.
 53. ^ "Pioneers in Modern Meteorology and Climatology: Vilhelm and Jacob Bjerknes" (PDF). Retrieved 13 October 2008.
 54. ^ Richardson, Lewis Fry, Weather Prediction by Numerical Process (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1922). Available on-line at: Internet Archive.org.
 55. ^ Edwards, Paul N. "Atmospheric General Circulation Modeling". aip.org. American Institute of Physics. Archived from the original on 25 March 2008. Retrieved 13 January 2008.
 56. ^ Cox, John D. (2002). Storm Watchers. John Wiley & Sons, Inc. p. 208. ISBN 978-0-471-38108-2.
 57. ^ "The history of Numerical Weather Prediction at the Met Office". Met Office.
 58. ^ Edward N. Lorenz, "Deterministic non-periodic flow", Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 20, pages 130–141 (1963).
 59. ^ Manousos, Peter (19 July 2006). "Ensemble Prediction Systems". Hydrometeorological Prediction Center. Retrieved 31 December 2010.
 60. ^ Glickman, Todd S. (June 2009). Meteorology Glossary (electronic) (2nd ed.). Cambridge, Massachusetts: American Meteorological Society. Retrieved 10 March 2014.
 61. ^ Glickman, Todd S. (June 2000). Meteorology Glossary (electronic) (2nd ed.). Cambridge, Massachusetts: American Meteorological Society. Retrieved 10 March 2014.
 62. ^ "Atmospheric Scientists, Including Meteorologists : Occupational Outlook Handbook: : U.S. Bureau of Labor Statistics". www.bls.gov. Retrieved 24 March 2020.
 63. ^ "Surface Weather Observations and Reports, Federal Meteorological Handbook No. 1". ofcm.gov. Office of the Federal Coordinator of Meteorology. September 2005. Archived from the original on 20 April 1999. Retrieved 2 January 2009.
 64. ^ Peebles, Peyton, [1998], Radar Principles, John Wiley & Sons, Inc., New York, ISBN 0-471-25205-0.
 65. ^ Holton, James. "An Introduction to Dynamic Meteorology" (PDF). Elsevier Academic Press. p. 5. Retrieved 5 March 2016.
 66. ^ "AMS Glossary of Meteorology". American Meteorological Society. Archived from the original on 6 June 2011. Retrieved 12 April 2008.
 67. ^ Online Glossary of Meteorology, American Meteorological Society [1], 2nd Ed., 2000, Allen Press.
 68. ^ Bluestein, H., Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes: Principles of Kinematics and Dynamics, Vol. 1, Oxford University Press, 1992; ISBN 0-19-506267-1
 69. ^ Global Modelling, US Naval Research Laboratory, Monterey, Ca.
 70. ^ Garratt, J.R., The atmospheric boundary layer, Cambridge University Press, 1992; ISBN 0-521-38052-9.
 71. ^ Holton, J.R. [2004]. An Introduction to Dynamic Meteorology, 4th Ed., Burlington, Md: Elsevier Inc.. ISBN 0-12-354015-1.
 72. ^ "Astrology Lessons". Mistic House. Archived from the original on 8 June 2008. Retrieved 12 January 2008.
 73. ^ Craft, Eric D. (7 October 2001). "An Economic History of Weather Forecasting". EH.net. Economic History Association. Archived from the original on 3 May 2007. Retrieved 15 April 2007.
 74. ^ "Weather Forecasting Through the Ages". NASA. Archived from the original on 10 September 2005. Retrieved 25 May 2008.
 75. ^ "Applying The Barometer To Weather Watching". The Weather Doctor. Archived from the original on 9 May 2008. Retrieved 25 May 2008.
 76. ^ Moore, Mark (2003). "Field Forecasting—a short summary" (PDF). NWAC. Archived from the original (PDF) on 25 March 2009. Retrieved 25 May 2008.
 77. ^ Weickmann, Klaus; Whitaker, Jeff; Roubicek, Andres; Smith, Catherine. "The Use of Ensemble Forecasts to Produce Improved Medium Range (3–15 days) Weather Forecasts". cdc.noaa.gov. Earth System Research Laboratory. Archived from the original on 15 December 2007. Retrieved 16 February 2007.
 78. ^ Kimberlain, Todd (June 2007). "TC Genesis, Track, and Intensity Forecating [sic]". wpc.ncep.noaa.gov. Retrieved 21 July 2007.
 79. ^ Richard J. Pasch, Mike Fiorino, and Chris Landsea. TPC/NHC’S REVIEW OF THE NCEP PRODUCTION SUITE FOR 2006.[permanent dead link] Retrieved on 5 May 2008.
 80. ^ "National Weather Service Mission Statement". weather.gov. NOAA. Archived from the original on 12 June 2008. Retrieved 25 May 2008.
 81. ^ Fannin, Blair (14 June 2006). "Dry weather conditions continue for Texas". Southwest Farm Press. Archived from the original on 3 July 2009. Retrieved 26 May 2008.
 82. ^ Mader, Terry (3 April 2000). "Drought Corn Silage". beef.unl.edu. University of Nebraska–Lincoln. Archived from the original on 5 October 2011. Retrieved 26 May 2008.
 83. ^ Taylor, Kathryn C. (March 2005). "Peach Orchard Establishment and Young Tree Care". pubs.caes.uga.edu. University of Georgia. Archived from the original on 24 December 2008. Retrieved 26 May 2008.
 84. ^ "After Freeze, Counting Losses to Orange Crop". The New York Times. Associated Press. 14 January 1991. Archived from the original on 15 June 2018. Retrieved 26 May 2008.
 85. ^ "FUTURES/OPTIONS; Cold Weather Brings Surge In Prices of Heating Fuels". The New York Times. Reuters. 26 February 1993. Archived from the original on 15 June 2018. Retrieved 25 May 2008.
 86. ^ "Heatwave causes electricity surge". BBC News. 25 July 2006. Archived from the original on 20 May 2009. Retrieved 25 May 2008.
 87. ^ "The seven key messages of the Energy Drill program" (PDF). tcdsb.org/environment/energydrill. Toronto Catholic District School Board. Archived from the original (PDF) on 17 February 2012. Retrieved 25 May 2008.
 88. ^ An international version called the Aeronautical Information Publication contains parallel information, as well as specific information on the international airports for use by the international community.
 89. ^ "Aeronautical Information Manual, Section 1. Meteorology: 7-1-21. PIREPs Relating to Airframe Icing". AIM Online. Federal Aviation Administration, Dept. of Transportation. 16 July 2020. Retrieved 17 August 2020.
 90. ^ Agricultural and Forest Meteorology, Elsevier, ISSN 0168-1923.
 91. ^ Encyclopædia Britannica, 2007.
 92. ^ About the HPC, NOAA/ National Weather Service, National Centers for Environmental Prediction, Hydrometeorological Prediction Center, Camp Springs, Maryland, 2007.
 93. ^ Super User. "Home". Retrieved 16 June 2015.
 94. ^ DRIHM News, number 1, March 2012, p2 "An ideal environment for hydro-meteorology research at the European level"
 95. ^ Tsitskishvili, M. S.; Trusov, A. G. (February 1974). "Modern research in nuclear meteorology". Atomic Energy. 36 (2): 197–198. doi:10.1007/BF01117823. S2CID 96128061.

Further reading[edit]

 • Byers, Horace. General Meteorology. New York: McGraw-Hill, 1994.
 • Garret, J.R. (1992) [1992]. The atmospheric boundary layer. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-38052-2.
 • Glossary of Meteorology. American Meteorological Society (2nd ed.). Allen Press. 2000.CS1 maint: others (link)
 • Bluestein, H (1992) [1992]. Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes: Principles of Kinematics and Dynamics, Vol. 1. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-506267-0.
 • Bluestein, H (1993) [1993]. Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes: Volume II: Observations and Theory of Weather Systems. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-506268-7.
 • Reynolds, R (2005) [2005]. Guide to Weather. Buffalo, New York: Firefly Books Inc. p. 208. ISBN 978-1-55407-110-4.
 • Holton, J.R. (2004) [2004]. An Introduction to Dynamic Meteorology (4th ed.). Burlington, Md: Elsevier Inc. ISBN 978-0-12-354015-7. Archived from the original on 19 July 2013. Retrieved 21 May 2017.
 • Roulstone, Ian & Norbury, John (2013). Invisible in the Storm: the role of mathematics in understanding weather. Princeton University Press. ISBN 978-0691152721.

Dictionaries and encyclopedias[edit]

 • Glickman, Todd S. (June 2000). Meteorology Glossary (electronic) (2nd ed.). Cambridge, Massachusetts: American Meteorological Society.
 • Gustavo Herrera, Roberto; García-Herrera, Ricardo; Prieto, Luis; Gallego, David; Hernández, Emiliano; Gimeno, Luis; Können, Gunther; Koek, Frits; Wheeler, Dennis; Wilkinson, Clive; Del Rosario Prieto, Maria; Báez, Carlos; Woodruff, Scott. A Dictionary of Nautical Meteorological Terms: CLIWOC Multilingual Dictionary of Meteorological Terms; An English/Spanish/French/Dutch Dictionary of Windforce Terms Used by Mariners from 1750 to 1850 (PDF). CLIWOC.
 • "Meteorology Encyclopedia". Central Weather Bureau. 6 December 2018. Archived from the original on 21 September 2014. Retrieved 14 September 2014.

External links[edit]

Please see weather forecasting for weather forecast sites.

 • Air Quality Meteorology – Online course that introduces the basic concepts of meteorology and air quality necessary to understand meteorological computer models. Written at a bachelor's degree level.
 • The GLOBE Program – (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) An international environmental science and education program that links students, teachers, and the scientific research community in an effort to learn more about the environment through student data collection and observation.
 • Glossary of Meteorology – From the American Meteorological Society, an excellent reference of nomenclature, equations, and concepts for the more advanced reader.
 • JetStream – An Online School for Weather – National Weather Service
 • Learn About Meteorology – Australian Bureau of Meteorology
 • The Weather Guide – Weather Tutorials and News at About.com
 • Meteorology Education and Training (MetEd) – The COMET Program
 • NOAA Central Library – National Oceanic & Atmospheric Administration
 • The World Weather 2010 Project The University of Illinois at Urbana–Champaign
 • Ogimet – online data from meteorological stations of the world, obtained through NOAA free services
 • National Center for Atmospheric Research Archives, documents the history of meteorology
 • Weather forecasting and Climate science – United Kingdom Meteorological Office
 • Meteorology, BBC Radio 4 discussion with Vladimir Janković, Richard Hambyn and Iba Taub (In Our Time, 6 March 2003)
 • Virtual exhibition about meteorology on the digital library of Paris Observatory