รายการบันทึกของแอลเบเนียในกรีฑา

ต่อไปนี้คือบันทึกการแข่งขันกรีฑาระดับประเทศในแอลเบเนียซึ่งดูแลโดยสหพันธ์กรีฑาแห่งแอลเบเนีย (FSHA)

กุญแจสู่ตาราง : รอการให้สัตยาบันบันทึกที่ไม่ได้เก็บไว้โดย FSHA ไม่ให้สัตยาบันหรือยกเลิกในภายหลังโดย FSHA      

+ = ระหว่างทางไปยังระยะทางที่ไกลกว่า
h = เวลาของเข็ม
A = ได้รับผลกระทบจากระดับความสูง
# = ไม่รู้จักโดย World Athletics
NWI = ไม่มีข้อมูลลม


TOP