เวรกรรม

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

เวรกรรม (เรียกอีกอย่างว่าสาเหตุหรือเหตุและผล ) คืออิทธิพลที่เหตุการณ์กระบวนการสถานะหรือวัตถุหนึ่ง ( สาเหตุ ) ก่อให้เกิดเหตุการณ์กระบวนการสถานะหรือวัตถุอื่น (เอฟเฟกต์ ) โดยที่สาเหตุคือ ส่วนหนึ่งต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบและผลกระทบส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทั่วไปกระบวนการที่มีหลายสาเหตุ[1] ซึ่งยังจะกล่าวว่าเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำหรับมันและโกหกทั้งหมดในของตนที่ผ่านมาผลสามารถเปิดเป็นสาเหตุของหรือปัจจัยเชิงสาเหตุสำหรับผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งทั้งหมดอยู่ในของตนในอนาคตนักเขียนบางคนถือว่าเวรกรรมคืออภิปรัชญาก่อนที่จะมีความคิดของเวลาและพื้นที่ [2] [3] [4]

เวรกรรมเป็นนามธรรมที่บ่งบอกว่าโลกก้าวหน้าไปอย่างไร[5]จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เหมาะสำหรับการอธิบายแนวคิดอื่น ๆ เกี่ยวกับความก้าวหน้ามากกว่าที่จะอธิบายโดยผู้อื่นในขั้นพื้นฐาน เป็นแนวคิดที่เหมือนหน่วยงานและการรับรู้ความสามารถ ด้วยเหตุนี้อาจจำเป็นต้องใช้สัญชาตญาณก้าวกระโดดเพื่อที่จะเข้าใจมัน [6] [7]ดังนั้นความเป็นเหตุเป็นผลจึงมีนัยสำคัญในตรรกะและโครงสร้างของภาษาธรรมดา [8]

ในการศึกษาภาษาอังกฤษปรัชญาอริสโตเติ้คำว่า "สาเหตุ" ถูกใช้เป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะการแปลของอริสโตเติล 's αἰτίαระยะโดยที่อริสโตเติลหมายถึง 'คำอธิบาย' หรือ 'คำตอบว่า 'ทำไม' คำถาม' อริสโตเติลได้แบ่งประเภทของคำตอบออกเป็นสี่ประเภทโดยมีสาระสำคัญเป็นทางการมีประสิทธิภาพและเป็น "สาเหตุ" ขั้นสุดท้าย ในกรณีนี้ "สาเหตุ" คือคำอธิบายสำหรับคำอธิบายและการไม่ยอมรับว่า "สาเหตุ" ประเภทต่างๆกำลังพิจารณาอยู่อาจนำไปสู่การถกเถียงที่ไร้ประโยชน์ ในโหมดอธิบายสี่โหมดของอริสโตเติลโหมดที่ใกล้เคียงที่สุดกับข้อกังวลของบทความปัจจุบันคือโหมดที่ "มีประสิทธิภาพ"

เดวิดฮูมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านลัทธิเหตุผลนิยมโต้แย้งว่าเหตุผลบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นจริงของสาเหตุที่มีประสิทธิภาพได้ เขาหันมาสนใจนิสัยตามจารีตประเพณีและจิตใจแทนโดยสังเกตว่าความรู้ทั้งหมดของมนุษย์มาจากประสบการณ์เท่านั้น

หัวข้อของเวรกรรมยังคงเป็นหลักในปรัชญาร่วมสมัย

แนวคิด[ แก้ไข]

อภิปรัชญา[ แก้]

ลักษณะของเหตุและผลที่ได้คือความกังวลของเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันอภิธรรม คานท์คิดว่าเวลาและอวกาศเป็นแนวคิดก่อนที่มนุษย์จะเข้าใจถึงความก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการของโลกและเขายังตระหนักถึงลำดับความสำคัญของเวรกรรม แต่เขาไม่มีความเข้าใจที่มาพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต Minkowskiและทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่ว่าแนวคิดเรื่องเวรกรรมสามารถใช้เป็นรากฐานก่อนที่จะสร้างแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและอวกาศได้ [2] [3] [4]

อภิปรัชญา[ แก้ไข]

คำถามเชิงอภิปรัชญาทั่วไปเกี่ยวกับเหตุและผลคือเอนทิตีประเภทใดที่สามารถเป็นสาเหตุได้และเอนทิตีประเภทใดที่สามารถเป็นเอฟเฟกต์ได้

มุมมองหนึ่งเกี่ยวกับคำถามนี้คือเหตุและผลเป็นของเอนทิตีประเภทเดียวกันโดยมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและความสัมพันธ์ที่ไม่สมมาตรระหว่างกัน กล่าวคือมันจะมีเหตุผลที่ดีในทางไวยากรณ์ที่จะพูดว่า " Aเป็นสาเหตุและBผล" หรือ " BคือสาเหตุและAผล" แม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งในสองข้อเท่านั้นที่เป็นจริงได้ ในมุมมองนี้ความคิดเห็นหนึ่งที่เสนอเป็นหลักการทางอภิปรัชญาในปรัชญากระบวนการคือทุกสาเหตุและทุกผลตามลำดับกระบวนการเหตุการณ์กลายหรือเกิดขึ้นตามลำดับ[3]ตัวอย่างคือ 'การที่เขาก้าวข้ามขั้นตอนนี้เป็นสาเหตุและผลกระทบที่ข้อเท้าของเขาหัก' อีกมุมมองหนึ่งก็คือสาเหตุและผลกระทบคือ 'สถานะของกิจการ' โดยลักษณะที่แน่นอนของเอนทิตีเหล่านั้นถูกกำหนดไว้อย่างเข้มงวดน้อยกว่าในปรัชญากระบวนการ [9]

อีกมุมมองหนึ่งของคำถามคือคำถามที่คลาสสิกกว่านั่นคือสาเหตุและผลของมันอาจเป็นเอนทิตีประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่นในคำอธิบายเชิงสาเหตุที่มีประสิทธิภาพของอริสโตเติลการกระทำอาจเป็นสาเหตุในขณะที่วัตถุที่ยืนยงเป็นผลของมัน ตัวอย่างเช่นการกระทำที่เกิดจากพ่อแม่ของเขาถือได้ว่าเป็นสาเหตุที่มีประสิทธิภาพโดยที่โสคราตีสเป็นผลทำให้โสคราตีสถูกมองว่าเป็นวัตถุที่ยืนยงในประเพณีทางปรัชญาเรียกว่า 'สาร' ซึ่งแตกต่างจากการกระทำ

ญาณวิทยา[ แก้]

เนื่องจากเวรกรรมเป็นความคิดเชิงอภิปรัชญาที่ละเอียดอ่อนจึงจำเป็นต้องใช้ความพยายามทางปัญญาจำนวนมากพร้อมกับการจัดแสดงหลักฐานเพื่อสร้างความรู้ในสถานการณ์เชิงประจักษ์โดยเฉพาะ ตามที่David Humeจิตใจของมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้นักวิชาการจึงแยกแยะความแตกต่างระหว่างมุมมองความสม่ำเสมอในเรื่องเวรกรรมและแนวคิดต่อต้านความจริง [10]ตามมุมมองตรงข้ามXทำให้เกิดYถ้าไม่มีX, Y เท่านั้นจะไม่มีอยู่จริง ฮูมตีความอย่างหลังว่าเป็นมุมมองทางภววิทยากล่าวคือเป็นการอธิบายลักษณะของเวรกรรม แต่ด้วยข้อ จำกัด ของจิตใจมนุษย์แนะนำให้ใช้อดีต (ระบุโดยประมาณว่าXทำให้เกิดYถ้าทั้งสองเหตุการณ์เป็น spatiotemporally conjoined และXนำหน้าY ) เป็นคำจำกัดความของเวรกรรม การมีแนวคิดเรื่องเวรกรรมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นสาเหตุ วรรณกรรมเชิงปรัชญาร่วมสมัยเกี่ยวกับเวรกรรมแบ่งออกได้เป็น 5 แนวทางใหญ่ ๆ ในเรื่องเวรกรรม สิ่งเหล่านี้รวมถึงความสม่ำเสมอ (ที่กล่าวถึงข้างต้น) ความน่าจะเป็นความขัดแย้งเชิงกลไกและมุมมองของนักเชิด แนวทางทั้งห้าสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นการลดทอนกล่าวคือกำหนดความเป็นเหตุเป็นผลในแง่ของความสัมพันธ์ประเภทอื่น ๆ [11]จากการอ่านนี้พวกเขากำหนดความเป็นเหตุเป็นผลในแง่ของตามลำดับความสม่ำเสมอเชิงประจักษ์ (คำสันธานคงที่ของเหตุการณ์) การเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามความจริงกลไกที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและความไม่แปรเปลี่ยนภายใต้การแทรกแซง

ความสำคัญทางเรขาคณิต[ แก้ไข]

เวรกรรมมีคุณสมบัติของความเก่าแก่และความต่อเนื่องกัน[12] [13] สิ่งเหล่านี้เป็นโทโพโลยีและเป็นส่วนผสมของเรขาคณิตอวกาศ - เวลา ได้รับการพัฒนาโดยAlfred Robbคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้สามารถสร้างแนวคิดเรื่องเวลาและอวกาศได้[14] Max Jammerเขียนว่า "the Einstein สมมุติ ... เปิดทางไปสู่การสร้างโครงสร้างเชิงสาเหตุ ... ของ Minkowski space อย่างตรงไปตรงมา" [15]ประสิทธิภาพเชิงสาเหตุแพร่กระจายไม่เร็วกว่าแสง[16]

ดังนั้นแนวความคิดเรื่องเวรกรรมจึงเลื่อนลอยก่อนความคิดเรื่องเวลาและอวกาศ ในทางปฏิบัตินี่เป็นเพราะการใช้ความสัมพันธ์ของสาเหตุเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตีความการทดลองเชิงประจักษ์ จำเป็นต้องมีการตีความการทดลองเพื่อสร้างแนวคิดทางกายภาพและทางเรขาคณิตของเวลาและอวกาศ

Volition [ แก้ไข]

การมองโลกแบบกำหนดได้ถือได้ว่าประวัติศาสตร์ของจักรวาลสามารถแสดงได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเป็นความก้าวหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นเหตุและผล [13] incompatibilistรุ่นนี้ถือได้ว่าไม่มีสิ่งดังกล่าวเป็น " อิสระ " compatibilismบนมืออื่น ๆ ที่ถือได้ว่าชะตาเข้ากันได้กับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจตจำนงเสรี [17]

สาเหตุที่จำเป็นและเพียงพอ[ แก้ไข]

สาเหตุบางครั้งอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท: จำเป็นและเพียงพอ [18]สาเหตุประเภทที่สามซึ่งไม่ต้องการความจำเป็นหรือความพอเพียงในตัวของมันเอง แต่ที่ก่อให้เกิดผลนั้นเรียกว่า "สาเหตุที่มีส่วน"

สาเหตุที่จำเป็น
ถ้าxเป็นสาเหตุที่จำเป็นของปีแล้วการปรากฏตัวของYจำเป็นต้องหมายถึงการเกิดขึ้นก่อนx อย่างไรก็ตามการมีxไม่ได้หมายความว่าyจะเกิดขึ้น [19]
สาเหตุที่เพียงพอ
ถ้าxเป็นสาเหตุที่เพียงพอของyการปรากฏตัวของxจำเป็นต้องหมายถึงการเกิดyตามมา อย่างไรก็ตามสาเหตุอื่นzอาจทำให้เกิดyได้ ดังนั้นการปรากฏตัวของYไม่ได้หมายความถึงการเกิดขึ้นก่อนx [19]
สาเหตุที่มีส่วนร่วม
สำหรับผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงในกรณีเอกพจน์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุร่วมเป็นหนึ่งในสาเหตุหลายประการที่เกิดร่วมกัน เป็นนัยว่าทั้งหมดมีส่วนร่วม สำหรับผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงโดยทั่วไปไม่มีนัยที่จำเป็นต้องมีสาเหตุสนับสนุนแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม โดยทั่วไปแล้วปัจจัยที่เป็นสาเหตุร่วมนั้นไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นไปตามคำจำกัดความที่มาพร้อมกับสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งจะไม่นับเป็นสาเหตุหากมีเพียงพอ สำหรับผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงปัจจัยที่เกิดขึ้นในบางครั้งสาเหตุที่มีส่วนสนับสนุนในโอกาสอื่น ๆ อาจเพียงพอ แต่ในโอกาสอื่น ๆ เหล่านั้นจะไม่เป็นเพียงส่วนช่วยเท่านั้น[20]

JL แม็กกี้ระบุว่าการพูดคุยตามปกติของ "สาเหตุ" ในความเป็นจริงหมายถึงInusเงื่อนไข ( ฉัน nsufficient แต่nบนซ้ำซ้อนส่วนของสภาพที่เป็นตัวเองยู nnecessary แต่s ufficient สำหรับการเกิดขึ้นของผลกระทบที่) [21]ตัวอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นสาเหตุของไฟไหม้บ้าน พิจารณาการรวบรวมเหตุการณ์: ไฟฟ้าลัดวงจรความใกล้ชิดของวัตถุไวไฟและการไม่มีนักผจญเพลิง สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็น แต่เพียงพอต่อการเผาไหม้ของบ้าน (เนื่องจากเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากมายอาจทำให้บ้านไฟไหม้ได้ตัวอย่างเช่นการยิงบ้านด้วยเครื่องพ่นไฟต่อหน้าออกซิเจนเป็นต้น) ภายในคอลเลกชันนี้ไฟฟ้าลัดวงจรไม่เพียงพอ (เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรด้วยตัวเองจะไม่ทำให้เกิดไฟไหม้) แต่ไม่ซ้ำซ้อน (เพราะไฟจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีมันทุกอย่างจะเท่ากัน) ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขซึ่งก็คือ ตัวเองไม่จำเป็น แต่เพียงพอสำหรับการเกิดเอฟเฟกต์ ดังนั้น,ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นภาวะ INUS สำหรับการเกิดไฟไหม้บ้าน

ขัดแย้งกับเงื่อนไข[ แก้ไข]

ข้อความที่มีเงื่อนไขไม่ใช่คำแถลงของความเป็นเหตุเป็นผล ความแตกต่างที่สำคัญคือข้อความที่แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลต้องการให้ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นก่อนหรือตรงกับผลลัพธ์ที่ตามมาในขณะที่ข้อความที่มีเงื่อนไขไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งชั่วคราวนี้ ความสับสนมักเกิดขึ้นเนื่องจากอาจมีการนำเสนอข้อความในภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันโดยใช้รูปแบบ "If ... , then ... " (และเนื่องจากแบบฟอร์มนี้มักใช้ในการสร้างคำสั่งเชิงสาเหตุมากกว่า) อย่างไรก็ตามข้อความทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่นข้อความต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นจริงเมื่อตีความ "If ... , then ... " เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ:

 1. ถ้าบารัคโอบามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี 2554 เยอรมนีก็อยู่ในยุโรป
 2. หากจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี 2554 ก็ให้ใช้คำสั่งโดยพลการ

ประการแรกเป็นจริงเนื่องจากทั้งก่อนหน้าและผลที่ตามมาเป็นจริง ประการที่สองเป็นจริงในตรรกะความรู้สึกและไม่แน่นอนในภาษาธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งที่ตามมาเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นเท็จ

เงื่อนไขบ่งชี้ธรรมดามีโครงสร้างค่อนข้างมากกว่าเงื่อนไขของวัสดุ ตัวอย่างเช่นแม้ว่าข้อความแรกจะใกล้เคียงที่สุด แต่ทั้งสองข้อความก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะไม่เป็นความจริงในฐานะการอ่านเชิงบ่งชี้ทั่วไป แต่ประโยค:

 • ถ้าเชคสเปียร์แห่งสแตรทฟอร์ดออนเอวอนไม่ได้เขียนเรื่อง Macbeth แสดงว่ามีคนอื่นทำ

โดยสัญชาตญาณดูเหมือนจะเป็นจริงแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ตรงไปตรงมาในสถานการณ์สมมตินี้ระหว่างเช็คสเปียร์ไม่ได้เขียน Macbeth และมีคนอื่นเขียนมันขึ้นมา

การเรียงลำดับของเงื่อนไขอื่นcounterfactual เงื่อนไขที่มีการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกับเวรกรรม แต่แม้งบ counterfactual ไม่ได้ตัวอย่างของเวรกรรม พิจารณาสองข้อความต่อไปนี้:

 1. ถ้า A เป็นสามเหลี่ยมแล้ว A จะมีสามด้าน
 2. ถ้าสวิตช์ S ถูกโยนหลอดไฟ B จะสว่าง

ในกรณีแรกจะไม่ถูกต้องที่จะบอกว่า A เป็นสามเหลี่ยมทำให้มีสามด้านเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมและความเป็นสามด้านเป็นคำจำกัดความ คุณสมบัติของการมีสามด้านกำหนดสถานะของ A เป็นรูปสามเหลี่ยม อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะตีความในทางตรงกันข้ามคำสั่งแรกก็เป็นจริง ทฤษฎี "สาเหตุสี่ประการ" ของอริสโตเติลรุ่นแรกได้รับการอธิบายว่าตระหนักถึง "สาเหตุสำคัญ" ในทฤษฎีรุ่นนี้กล่าวว่ารูปหลายเหลี่ยมปิดมีสามด้านเป็น "สาเหตุสำคัญ" ของการเป็นรูปสามเหลี่ยม[22] การใช้คำว่า 'สาเหตุ' นี้ถือว่าล้าสมัยไปมากแล้ว แต่ถึงอย่างไร, มันอยู่ในขอบเขตของภาษาธรรมดาที่จะบอกว่ามันจำเป็นสำหรับสามเหลี่ยมที่มีสามด้าน

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดของเงื่อนไขเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ในภาษาประจำวันมักมีการสร้างข้อความที่มีเงื่อนไขหลวม ๆ เพียงพอและจำเป็นต้องตีความอย่างรอบคอบ

สาเหตุที่น่าสงสัย[ แก้ไข]

ความผิดพลาดของสาเหตุที่น่าสงสัยหรือที่เรียกว่าสาเหตุที่ผิดพลาดสาเหตุที่ไม่ใช่สาเหตุ(ภาษาละตินสำหรับ "ไม่เป็นสาเหตุของสาเหตุ") หรือสาเหตุที่ผิดเป็นความผิดที่ไม่เป็นทางการซึ่งระบุสาเหตุไม่ถูกต้อง

ทฤษฎี[ แก้ไข]

ทฤษฎีโต้แย้ง[ แก้ไข]

ทฤษฎีที่ไม่ตรงตามความจริงกำหนดสาเหตุในแง่ของความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงตามความจริง ทฤษฎีเหล่านี้มักถูกมองว่า "ลอย" บัญชีของสาเหตุที่อยู่เหนือบัญชีของตรรกะของเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริง แนวทางนี้สามารถย้อนกลับไปถึงนิยามของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเดวิดฮูมได้ว่า "โดยที่ถ้าวัตถุชิ้นแรกไม่เคยเป็นสิ่งที่สองก็ไม่เคยมีอยู่จริง" [23]การวิเคราะห์สาเหตุที่สมบูรณ์มากขึ้นในแง่ของเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามความจริงเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 หลังจากการพัฒนาความหมายของโลกที่เป็นไปได้สำหรับการประเมินเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามความจริง ในบทความของเขาในปี 1973 เรื่อง "สาเหตุ" เดวิดลูอิสได้เสนอคำจำกัดความของแนวคิดดังต่อไปนี้การพึ่งพาสาเหตุ : [24]

เหตุการณ์ E ขึ้นอยู่กับ C ถ้าเป็นเหตุเป็นผลและเฉพาะในกรณีที่ (i) ถ้า C เกิดขึ้น E ก็จะเกิดขึ้นและ (ii) ถ้า C ไม่เกิดขึ้น E ก็จะไม่เกิดขึ้น

จากนั้นสาเหตุจะถูกกำหนดให้เป็นห่วงโซ่ของการพึ่งพาเชิงสาเหตุ นั่นคือ C ทำให้เกิด E ถ้ามีลำดับของเหตุการณ์ C, D 1 , D 2 , ... D k , E ดังนั้นแต่ละเหตุการณ์ในลำดับขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ก่อนหน้า ห่วงโซ่นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นกลไก

โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ไม่ได้มีเจตนาที่จะอธิบายว่าเราทำการตัดสินเชิงสาเหตุอย่างไรหรือเราให้เหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุอย่างไร แต่เป็นการให้เหตุผลเชิงอภิปรัชญาว่ามีอะไรบ้างที่จะมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หากถูกต้องการวิเคราะห์มีอำนาจในการอธิบายคุณลักษณะบางประการของสาเหตุ เมื่อรู้ว่าสาเหตุเป็นเรื่องของการพึ่งพาตอบโต้เราอาจพิจารณาถึงลักษณะของการพึ่งพาตอบโต้เพื่ออธิบายถึงลักษณะของสาเหตุ ตัวอย่างเช่นในกระดาษของเขา "Counterfactual Dependence and Time's Arrow" Lewis พยายามที่จะอธิบายถึงการกำหนดเวลาของการพึ่งพาตอบโต้ในแง่ของความหมายของเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามความจริง[25] หากถูกต้องทฤษฎีนี้สามารถใช้อธิบายส่วนพื้นฐานของประสบการณ์ของเราได้นั่นคือเราสามารถส่งผลกระทบต่ออนาคตเท่านั้น แต่ไม่ใช่ในอดีต

ความน่าจะเป็นสาเหตุ[ แก้ไข]

การตีความเป็นสาเหตุที่กำหนดความสัมพันธ์หมายถึงว่าถ้าทำให้เกิดBแล้วต้องเสมอจะตามมาด้วยBในแง่นี้สงครามไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือไม่สูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งหรือถุงลมโป่งพองเป็นผลให้หลายคนหันมาใช้ความคิดเกี่ยวกับสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ อย่างไม่เป็นทางการA ("บุคคลนั้นเป็นผู้สูบบุหรี่") ในทางที่น่าจะเป็นสาเหตุB ("บุคคลนั้นเป็นมะเร็งในขณะนี้หรือจะเป็นมะเร็งในบางครั้งในอนาคต") หากข้อมูลที่เกิดขึ้นA จะเพิ่มโอกาสที่Bจะเกิดขึ้น อย่างเป็นทางการ P { B| A } ≥ P { B } โดยที่ P { B | A } คือความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขที่Bจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่Aเกิดขึ้นและ P { B } คือความน่าจะเป็นที่Bจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่าAเกิดหรือไม่เกิดขึ้น เงื่อนไขที่ใช้งานง่ายนี้ไม่เพียงพอสำหรับคำจำกัดความสำหรับสาเหตุที่น่าจะเป็นเพราะมันกว้างเกินไปจึงไม่เป็นไปตามแนวคิดของเหตุและผลตามสัญชาตญาณของเรา ตัวอย่างเช่นถ้าAหมายถึงเหตุการณ์ "บุคคลนั้นสูบบุหรี่" Bหมายถึงเหตุการณ์ "บุคคลนั้นเป็นหรือจะเป็นมะเร็งในบางครั้งในอนาคต" และCหมายถึงเหตุการณ์ "ตอนนี้บุคคลนั้นมีหรือจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองบ้างในอนาคต" จากนั้นความสัมพันธ์สามประการต่อไปนี้จะมีดังนี้: P { B | A } ≥ P { B }, P { C | A } ≥ P { C } และ P { B | C } ≥ P { B}. ความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายระบุว่าการรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคถุงลมโป่งพองจะเพิ่มโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็ง เหตุผลก็คือการมีข้อมูลว่าบุคคลนั้นเป็นโรคถุงลมโป่งพองจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะสูบบุหรี่จึงเป็นการเพิ่มโอกาสที่บุคคลนั้นจะเป็นมะเร็งโดยทางอ้อม อย่างไรก็ตามเราไม่อยากสรุปว่าการมีถุงลมโป่งพองทำให้เกิดมะเร็ง ดังนั้นเราจึงต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นความสัมพันธ์ชั่วคราวของAถึงBและคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ เป็นการยากที่จะหาปริมาณความต้องการสุดท้ายนี้ดังนั้นผู้เขียนแต่ละคนจึงชอบคำจำกัดความที่แตกต่างกันบ้าง [ ต้องการอ้างอิง ]

แคลคูลัสเชิงสาเหตุ[ แก้ไข]

เมื่อการแทรกแซงการทดลองเป็นไปไม่ได้หรือผิดกฎหมายการได้มาของความสัมพันธ์ของเหตุผลจากการศึกษาเชิงสังเกตต้องอยู่บนสมมติฐานเชิงคุณภาพบางอย่างเช่นอาการไม่ก่อให้เกิดโรคโดยปกติจะแสดงออกในรูปแบบของลูกศรที่ขาดหายไปในกราฟเชิงสาเหตุเช่นเครือข่ายแบบเบย์หรือแผนภาพเส้นทางทฤษฎีพื้นฐานการพิสูจน์เหล่านี้ต้องอาศัยความแตกต่างระหว่างความน่าจะเป็นเงื่อนไขในขณะที่และความน่าจะเป็นมาตรการแทรกแซงเช่นเดียวกับใน. อดีตอ่านว่า: "ความน่าจะเป็นที่จะพบมะเร็งในคนที่รู้จักการสูบบุหรี่โดยผู้ทดลองเริ่มต้นและไม่ได้บังคับให้ทำในช่วงเวลาที่ไม่ได้ระบุในอดีต" ในขณะที่คนหลังอ่านว่า "ความน่าจะเป็นที่จะพบมะเร็งในช่วง บุคคลที่ผู้ทดลองบังคับให้สูบบุหรี่ตามเวลาที่กำหนดในอดีต " อดีตเป็นแนวคิดทางสถิติที่สามารถประมาณได้โดยการสังเกตโดยมีการแทรกแซงเล็กน้อยโดยผู้ทดลองในขณะที่แนวคิดหลังเป็นแนวคิดเชิงสาเหตุซึ่งประมาณไว้ในการทดลองที่มีการแทรกแซงแบบสุ่มที่มีการควบคุมที่สำคัญ มันเป็นเฉพาะลักษณะของปรากฏการณ์ quantalว่าข้อสังเกตที่กำหนดโดยตัวแปรที่เข้ากันไม่ได้เสมอเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงที่สำคัญโดยทดลองตามที่อธิบายในเชิงปริมาณโดยผลสังเกตการณ์[คลุมเครือ ]ในคลาสสิกอุณหพลศาสตร์,กระบวนการเริ่มต้นโดยการแทรกแซงที่เรียกว่าการดำเนินงานทางอุณหพลศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่นดาราศาสตร์ผู้ทดลองมักจะสังเกตได้ด้วยการแทรกแซงเล็กน้อย

ทฤษฎี "แคลคูลัสเชิงสาเหตุ" [26] (หรือที่เรียกว่า do-calculus, Judea Pearl 's Causal Calculus, Calculus of Actions) อนุญาตให้อนุมานความน่าจะเป็นเชิงปริพันธ์จากความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในเครือข่ายเบย์เซียนเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรที่ไม่ได้วัดได้ ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติอย่างหนึ่งของทฤษฎีนี้คือการกำหนดลักษณะของตัวแปรที่ทำให้สับสนกล่าวคือชุดของตัวแปรที่เพียงพอซึ่งหากปรับเปลี่ยนจะทำให้เกิดผลเชิงสาเหตุที่ถูกต้องระหว่างตัวแปรที่น่าสนใจ สามารถแสดงให้เห็นว่าชุดที่เพียงพอสำหรับการประมาณผลเชิงสาเหตุของon คือชุดใด ๆ ที่ไม่ใช่ลูกหลานของนั้น - แยกจากหลังจากลบลูกศรทั้งหมดที่เล็ดลอดออกมา. เกณฑ์นี้เรียกว่า "แบ็คดอร์" ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ของ "ความสับสน" และช่วยให้นักวิจัยระบุชุดตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งควรค่าแก่การวัด

โครงสร้างการเรียนรู้[ แก้]

ในขณะที่อนุพันธ์ในแคลคูลัสเชิงสาเหตุอาศัยโครงสร้างของกราฟเชิงสาเหตุส่วนต่างๆของโครงสร้างเชิงสาเหตุสามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลทางสถิติภายใต้สมมติฐานบางประการ ความคิดพื้นฐานกลับไปSewall ไรท์ 1921 การทำงานของ[27]ในการวิเคราะห์เส้นทาง อัลกอริธึม "การกู้คืน" ได้รับการพัฒนาโดย Rebane และ Pearl (1987) [28]ซึ่งขึ้นอยู่กับความแตกต่างของ Wright ระหว่างโครงสร้างย่อยเชิงสาเหตุที่เป็นไปได้สามประเภทที่อนุญาตในกราฟ acyclic ที่กำหนดทิศทาง (DAG):

ประเภท 1 และประเภท 2 เป็นตัวแทนของการอ้างอิงสถิติเดียวกัน (เช่นและจะได้รับอิสระ) และจึงแยกไม่ออกภายในหมดจดข้อมูลภาคตัดขวางอย่างไรก็ตามประเภทที่ 3 สามารถระบุได้โดยไม่ซ้ำกันเนื่องจากและเป็นอิสระเล็กน้อยและคู่อื่น ๆ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ ดังนั้นในขณะที่โครงกระดูก (กราฟที่หลุดออกจากลูกศร) ของแฝดทั้งสามนี้เหมือนกัน แต่ทิศทางของลูกศรนั้นสามารถระบุได้บางส่วน ความแตกต่างเดียวกันนี้ใช้เมื่อและมีบรรพบุรุษร่วมกันยกเว้นว่าจะต้องกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรพบุรุษเหล่านั้นก่อน อัลกอริทึมได้รับการพัฒนาเพื่อกำหนดโครงกระดูกของกราฟพื้นฐานอย่างเป็นระบบจากนั้นจึงปรับทิศทางลูกศรทั้งหมดที่กำหนดทิศทางโดยความเป็นอิสระตามเงื่อนไขที่สังเกตได้[26] [29] [30] [31]

วิธีการทางเลือกในการค้นหาโครงสร้างการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างเชิงสาเหตุที่เป็นไปได้มากมายระหว่างตัวแปรและลบสิ่งที่ไม่เข้ากันอย่างมากกับความสัมพันธ์ที่สังเกตได้ โดยทั่วไปใบนี้ชุดของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เป็นไปได้ซึ่งก็ควรจะได้รับการทดสอบโดยข้อมูลอนุกรมเวลาการวิเคราะห์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบการควบคุมอย่างเหมาะสมการทดลองในทางตรงกันข้ามกับ Bayesian Networks การวิเคราะห์เส้นทาง (และการวางนัยทั่วไปการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง ) ให้บริการที่ดีกว่าในการประมาณผลเชิงสาเหตุที่ทราบหรือเพื่อทดสอบแบบจำลองเชิงสาเหตุมากกว่าการสร้างสมมติฐานเชิงสาเหตุ

สำหรับข้อมูลที่ไม่มีการทดลองมักจะอนุมานทิศทางเชิงสาเหตุได้หากมีข้อมูลเกี่ยวกับเวลา นี่เป็นเพราะสาเหตุ (ตามหลายทฤษฎีแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตาม) สาเหตุจะต้องนำหน้าผลกระทบทางโลก สิ่งนี้สามารถกำหนดได้จากแบบจำลองอนุกรมเวลาทางสถิติเช่นหรือด้วยการทดสอบทางสถิติตามแนวคิดของสาเหตุของGrangerหรือโดยการจัดการทดลองโดยตรง การใช้ข้อมูลชั่วคราวสามารถอนุญาตการทดสอบทางสถิติของทฤษฎีทิศทางเชิงสาเหตุที่มีอยู่ก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่นระดับของความเชื่อมั่นในทิศทางและลักษณะของเวรกรรมของเรามากขึ้นเมื่อได้รับการสนับสนุนโดยข้ามความสัมพันธ์ , ARIMAรุ่นหรือการวิเคราะห์ข้ามรางโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาเวกเตอร์มากกว่าข้อมูลภาคตัดขวาง

ทฤษฎีที่มา[ แก้ไข]

ผู้ได้รับรางวัลโนเบลเฮอร์เบิร์ตเอ. ไซมอนและนักปรัชญานิโคลัสเรเชอร์[32]อ้างว่าความไม่สมมาตรของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความไม่สมมาตรของรูปแบบใด ๆ ของนัยที่ขัดแย้งกัน แต่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปร แต่เป็นฟังก์ชันของตัวแปรหนึ่ง (สาเหตุ) ไปยังอีกตัวแปรหนึ่ง (ผล) ดังนั้นด้วยระบบสมการและชุดของตัวแปรที่ปรากฏในสมการเหล่านี้เราสามารถนำเสนอความสัมพันธ์ที่ไม่สมมาตรระหว่างสมการและตัวแปรแต่ละตัวที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับแนวคิดทั่วไปของเราเกี่ยวกับการจัดลำดับเชิงสาเหตุ ระบบสมการต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่สำคัญที่สุดคือหากเลือกค่าบางค่าโดยพลการค่าที่เหลือจะถูกกำหนดโดยไม่ซ้ำกันผ่านเส้นทางการค้นพบแบบอนุกรมที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างสมบูรณ์ พวกเขาสันนิษฐานว่าการทำให้เป็นอนุกรมโดยธรรมชาติของระบบสมการดังกล่าวอาจจับสาเหตุได้อย่างถูกต้องในทุกสาขาเชิงประจักษ์รวมถึงฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีการจัดการ[ แก้ไข]

นักทฤษฎีบางคนมีความเท่าเทียมกันของเวรกรรม [33] [34] [35] [36]ภายใต้ทฤษฎีเหล่านี้xทำให้เกิดYเฉพาะในกรณีที่หนึ่งสามารถเปลี่ยนxเพื่อเปลี่ยนแปลงY สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสาเหตุเนื่องจากบ่อยครั้งที่เราถามคำถามเชิงสาเหตุเพื่อเปลี่ยนคุณลักษณะบางอย่างของโลก ตัวอย่างเช่นเราสนใจที่จะทราบสาเหตุของอาชญากรรมเพื่อที่เราจะได้หาทางลดปัญหาดังกล่าว

ทฤษฎีเหล่านี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในสองเหตุผลหลัก ครั้งแรกที่นักทฤษฎีบ่นว่าบัญชีเหล่านี้เป็นวงกลม ความพยายามที่จะลดการอ้างเหตุผลในการจัดการต้องการให้การจัดการเป็นพื้นฐานมากกว่าการโต้ตอบเชิงสาเหตุ แต่การอธิบายการปรุงแต่งในแง่ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลทำให้เกิดความยากลำบากอย่างมาก

ที่สองศูนย์วิจารณ์รอบกังวลของanthropocentrism หลายคนดูเหมือนว่าเวรกรรมคือความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในโลกที่เราสามารถควบคุมเพื่อความปรารถนาของเราได้ หากมีการระบุเวรกรรมด้วยการจัดการของเราสัญชาตญาณนี้ก็จะหายไป ในแง่นี้ทำให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของปฏิสัมพันธ์ในโลกมากเกินไป

ความพยายามบางอย่างในการปกป้องทฤษฎีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องล่าสุดที่ไม่ได้อ้างว่าจะลดความเป็นเหตุเป็นผลไปสู่การจัดการ บัญชีเหล่านี้ใช้การจัดการเป็นสัญญาณหรือคุณลักษณะในการก่อเหตุโดยไม่อ้างว่าการจัดการเป็นพื้นฐานมากกว่าสาเหตุ [26] [37]

ทฤษฎีกระบวนการ[ แก้ไข]

นักทฤษฎีบางคนสนใจที่จะแยกความแตกต่างระหว่างกระบวนการเชิงสาเหตุและกระบวนการที่ไม่ใช่สาเหตุ (Russell 1948; Salmon 1984) [38] [39]ทฤษฎีเหล่านี้มักจะต้องการที่จะแยกแยะระหว่างกระบวนการและหลอกกระบวนการ ตัวอย่างเช่นลูกบอลที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ (กระบวนการ) จะตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของเงา (กระบวนการหลอก) อดีตเป็นเหตุเป็นผลในขณะที่อย่างหลังไม่ใช่

Salmon (1984) [38]อ้างว่ากระบวนการเชิงสาเหตุสามารถระบุได้ด้วยความสามารถในการส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงของอวกาศและเวลา การเปลี่ยนแปลงของลูกบอล (อาจเป็นเครื่องหมายด้วยปากกา) จะถูกนำติดตัวไปด้วยในขณะที่ลูกบอลลอยไปในอากาศ ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงของเงา (ตราบเท่าที่เป็นไปได้) จะไม่ถูกส่งผ่านโดยเงาในขณะที่มันเคลื่อนไปตาม

นักทฤษฎีเหล่านี้อ้างว่าแนวคิดที่สำคัญในการทำความเข้าใจสาเหตุไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือปฏิสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แต่เป็นการระบุกระบวนการเชิงสาเหตุ จากนั้นแนวคิดในอดีตสามารถกำหนดได้ในแง่ของกระบวนการเชิงสาเหตุ

ทำไม -กราฟของการล่มสลายของHerald of Free Enterprise (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กลุ่มย่อยของทฤษฎีกระบวนการคือมุมมองเชิงกลไกเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผล ระบุว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีผลเหนือกลไก ในขณะที่ความคิดของกลไกเข้าใจแตกต่างกัน แต่คำจำกัดความที่กลุ่มนักปรัชญาเรียกว่า 'กลไกใหม่' มีอิทธิพลเหนือวรรณกรรม [40]

ฟิลด์[ แก้ไข]

วิทยาศาสตร์[ แก้]

สำหรับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุที่มีประสิทธิภาพเหตุและผลเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นชั่วคราวได้ดีที่สุด

ภายในกรอบความคิดของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยได้กำหนดกระบวนการวัสดุชั่วคราวที่แตกต่างกันและแตกต่างกันหลายอย่างที่มีโครงสร้างของการทดลองและบันทึกการตอบสนองของวัสดุของผู้สมัครโดยปกติแล้วมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดสาเหตุในโลกทางกายภาพ[41]ตัวอย่างเช่นเราอาจต้องการทราบว่าการบริโภคแครอทในปริมาณสูงทำให้มนุษย์เกิดกาฬโรคหรือไม่. ปริมาณการบริโภคแครอทเป็นกระบวนการที่แตกต่างกันไปในแต่ละโอกาส มีการบันทึกการเกิดหรือไม่เกิดของกาฬโรคในภายหลัง ในการสร้างความเป็นเหตุเป็นผลการทดลองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงที่นี่ ตัวอย่างเช่นต้องตั้งค่ากรณีของสาเหตุที่ตั้งสมมติฐานให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผลของสมมติฐานไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ไม่มีสาเหตุที่ตั้งสมมติฐาน ความไม่เป็นไปได้ดังกล่าวจะถูกกำหนดขึ้นโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นเพียงการสังเกตความสัมพันธ์ไม่เพียงพอที่จะสร้างเวรกรรม ในเกือบทุกกรณีการสร้างความเป็นเหตุเป็นผลขึ้นอยู่กับการทดลองซ้ำ ๆ และการให้เหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ แทบจะไม่เคยมีสาเหตุที่มั่นคงมากกว่าที่จะเป็นไปได้มากหรือน้อย จะสะดวกที่สุดสำหรับการสร้างความเป็นเหตุเป็นผลหากสถานะของกิจการที่ตัดกันตรงกันอย่างแม่นยำยกเว้นปัจจัยตัวแปรเพียงปัจจัยเดียวซึ่งอาจวัดได้จากจำนวนจริง

ฟิสิกส์[ แก้ไข]

หนึ่งจะต้องระมัดระวังในการใช้สาเหตุของคำในฟิสิกส์ การพูดอย่างถูกต้องสาเหตุที่ตั้งสมมติฐานและผลของสมมติฐานเป็นกระบวนการชั่วคราวแต่ละอย่าง ตัวอย่างเช่นแรงเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์สำหรับคำอธิบายของความเร่ง แต่แรงไม่ได้เป็นสาเหตุ จำเป็นมากขึ้น ตัวอย่างเช่นกระบวนการชั่วขณะชั่วคราวอาจมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแรงที่แน่นอนในเวลาที่แน่นอน กระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสาเหตุ เวรกรรมไม่ได้มีนัยโดยนัยในสมการการเคลื่อนที่แต่สมมุติว่าเป็นข้อ จำกัดเพิ่มเติมที่ต้องทำให้พอใจ (กล่าวคือสาเหตุนำหน้าผลของมันเสมอ) ข้อ จำกัด นี้มีนัยทางคณิตศาสตร์[42]เช่นความสัมพันธ์เครเมอร์ส - โครนิก

เวรกรรมเป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานและสำคัญที่สุดของฟิสิกส์[43]ประสิทธิภาพเชิงสาเหตุไม่สามารถ "แพร่กระจาย" ได้เร็วกว่าแสง มิฉะนั้นระบบพิกัดอ้างอิงอาจถูกสร้างขึ้น (โดยใช้การแปลงลอเรนซ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ) ซึ่งผู้สังเกตจะเห็นผลที่เกิดขึ้นก่อนสาเหตุของมัน (กล่าวคือสมมุติฐานของความเป็นเหตุเป็นผลจะถูกละเมิด)

แนวคิดเชิงสาเหตุปรากฏในบริบทของการไหลของมวล - พลังงาน กระบวนการจริงใด ๆ มีประสิทธิภาพเชิงสาเหตุที่สามารถแพร่กระจายได้ไม่เร็วกว่าแสง ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มีประสิทธิภาพเชิงสาเหตุ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ของมันไม่ได้แพร่กระจายตามความหมายปกติของคำแม้ว่ามันอาจหมายถึง 'ความเร็ว' เสมือนหรือเล็กน้อยที่มีขนาดมากกว่าแสง ตัวอย่างเช่นแพ็กเก็ตคลื่นเป็นวัตถุทางคณิตศาสตร์ที่มีความเร็วกลุ่มและความเร็วเฟส. พลังงานของคลื่นแพ็คเก็ตเดินทางด้วยความเร็วกลุ่ม (ภายใต้สถานการณ์ปกติ); เนื่องจากพลังงานมีประสิทธิภาพเชิงสาเหตุความเร็วของกลุ่มจึงไม่สามารถเร็วกว่าความเร็วแสงได้ เฟสของคลื่นแพ็คเก็ตเดินทางด้วยความเร็วเฟส เนื่องจากเฟสไม่ใช่สาเหตุความเร็วเฟสของคลื่นแพ็คเก็ตอาจเร็วกว่าแสง [44]

แนวความคิดเชิงสาเหตุมีความสำคัญในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปถึงขนาดที่การดำรงอยู่ของลูกศรแห่งกาลเวลาเรียกร้องให้รูปแบบกึ่งรีมันเนียนของจักรวาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้น "อนาคต" และ "อดีต" จึงเป็นปริมาณที่กำหนดได้ทั่วโลก

วิศวกรรม[ แก้]

ระบบสาเหตุเป็นระบบกับการส่งออกและรัฐภายในที่ขึ้นอยู่กับค่าที่ป้อนข้อมูลปัจจุบันและก่อนหน้านี้ เป็นระบบที่มีบางพึ่งพาค่าข้อมูลจากอนาคต (นอกเหนือจากที่ผ่านมาเป็นไปได้หรือค่าที่ป้อนเข้าปัจจุบัน) จะเรียกว่าเป็นacausalระบบและระบบที่ขึ้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวในค่าที่ป้อนเข้าในอนาคตเป็นระบบ anticausal ตัวอย่างเช่นตัวกรอง Acausal สามารถมีอยู่เป็นตัวกรองหลังการประมวลผลเท่านั้นเนื่องจากตัวกรองเหล่านี้สามารถดึงค่าในอนาคตจากบัฟเฟอร์หน่วยความจำหรือไฟล์

ชีววิทยาการแพทย์และระบาดวิทยา[ แก้]

ในขณะที่ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในห่วงโซ่สาเหตุ (1) ผู้ก่อความสับสนคือปัจจัยปลอมที่บ่งชี้สาเหตุที่ไม่ถูกต้อง (2)

Austin Bradford Hillสร้างขึ้นจากผลงานของHume and Popperและเสนอไว้ในกระดาษของเขา "The Environment and Disease: Association or Causation?" แง่มุมของความสัมพันธ์เช่นความแข็งแกร่งความสม่ำเสมอความจำเพาะและความชั่วขณะได้รับการพิจารณาเพื่อพยายามแยกแยะสาเหตุจากความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นสาเหตุในสถานการณ์ทางระบาดวิทยา (ดูเกณฑ์แบรดฟอร์ด - ฮิลล์ ) อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้สังเกตว่าความชั่วขณะเป็นเกณฑ์เดียวที่จำเป็นในแง่มุมเหล่านั้น กราฟอะไซคลิก (DAG) ถูกนำมาใช้มากขึ้นในระบาดวิทยาเพื่อช่วยในการคิดเชิงสาเหตุ [45]

จิตวิทยา[ แก้]

นักจิตวิทยาใช้แนวทางเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลโดยตรวจสอบว่าคนและสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ตรวจพบหรือสรุปสาเหตุจากข้อมูลทางประสาทสัมผัสประสบการณ์ก่อนหน้านี้และความรู้โดยกำเนิดได้อย่างไร

การแสดงที่มา

ทฤษฎีการระบุแหล่งที่มาเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนอธิบายการเกิดขึ้นของแต่ละสาเหตุการระบุแหล่งที่มาอาจเป็นภายนอก (การกำหนดเวรกรรมให้กับตัวแทนหรือกองกำลังภายนอก - โดยอ้างว่าสิ่งภายนอกบางอย่างกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์) หรือภายใน (กำหนดเวรกรรมให้กับปัจจัยภายในตัวบุคคล - รับผิดชอบส่วนบุคคลหรือรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและอ้างว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง สำหรับกิจกรรม). เมื่อพิจารณาสาเหตุอีกขั้นหนึ่งประเภทของการระบุแหล่งที่มาที่บุคคลให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคตของพวกเขา

ความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังสาเหตุหรือผลที่สามารถถูกปกคลุมด้วยเรื่องของการดำเนินการ ดูอุบัติเหตุด้วย; ตำหนิ ; เจตนา ; และความรับผิดชอบ

อำนาจเชิงสาเหตุ

ในขณะที่David Humeโต้แย้งว่าสาเหตุนั้นอนุมานได้จากการสังเกตที่ไม่ใช่สาเหตุอิมมานูเอลคานท์อ้างว่าผู้คนมีสมมติฐานโดยกำเนิดเกี่ยวกับสาเหตุ ในทางจิตวิทยาแพทริเซียเฉิง[7]พยายามที่จะทำให้มุมมองของฮูเมียนและคันเทียนกลับมาคืนดีกัน ตามทฤษฎี Power PC ของเธอผู้คนกรองการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆผ่านสัญชาตญาณที่ทำให้เกิดมีอำนาจในการสร้าง (หรือป้องกัน) ผลกระทบของมันดังนั้นจึงอนุมานความสัมพันธ์ของเหตุ - ผลที่เฉพาะเจาะจง

สาเหตุและความรู้สึก

มุมมองของเราเกี่ยวกับสาเหตุขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง อีกวิธีหนึ่งในการดูข้อความ "ฟ้าผ่าทำให้เกิดฟ้าร้อง" คือการมองเห็นทั้งฟ้าแลบและฟ้าร้องเป็นการรับรู้สองอย่างของเหตุการณ์เดียวกัน ได้แก่ การปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เรารับรู้ด้วยสายตาก่อนแล้วจึงฟัง

การตั้งชื่อและเวรกรรม

David Sobel และ Alison Gopnik จากแผนกจิตวิทยาของ UC Berkeley ได้ออกแบบอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องตรวจจับคริกเก็ตซึ่งจะเปิดเมื่อมีการวางวัตถุไว้บนนั้น งานวิจัยของพวกเขาชี้ให้เห็นว่า "แม้แต่เด็กเล็กก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพลังเชิงสาเหตุใหม่ของวัตถุได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและใช้ข้อมูลนั้นในการจำแนกและตั้งชื่อวัตถุโดยธรรมชาติ" [46]

การรับรู้เหตุการณ์การเปิดตัว

นักวิจัยบางคนเช่น Anjan Chatterjee จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและ Jonathan Fugelsang จาก University of Waterloo กำลังใช้เทคนิคทางประสาทวิทยาเพื่อตรวจสอบรากฐานของระบบประสาทและจิตใจของเหตุการณ์การเปิดตัวเชิงสาเหตุซึ่งวัตถุหนึ่งทำให้วัตถุอื่นเคลื่อนที่ ทั้งปัจจัยชั่วคราวและเชิงพื้นที่สามารถจัดการได้ [47]

ดูเหตุผลเชิงสาเหตุ (จิตวิทยา)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สถิติและเศรษฐศาสตร์[ แก้]

สถิติและเศรษฐศาสตร์มักใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือข้อมูลการทดลองเพื่อสรุปสาเหตุโดยวิธีการถดถอย เนื้อหาของเทคนิคทางสถิติเกี่ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์เชิงเส้นเช่น

คือการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นฉันสังเกตของตัวแปรตาม (สมมติฐานที่จะเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการ), TH สำหรับJ = 1, ... , kเป็นฉัน TH สังเกตในเจ TH ตัวแปรอิสระ (สมมติฐานที่จะเป็นสาเหตุ ตัวแปร) และเป็นเงื่อนไขข้อผิดพลาดสำหรับการสังเกตที่i (ประกอบด้วยผลรวมของตัวแปรเชิงสาเหตุอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งต้องไม่สัมพันธ์กับตัวแปรอิสระที่รวมอยู่ด้วย) หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าไม่มีs เกิดจากyก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์โดยประมาณถ้าสมมุติฐานว่างนั้นถูกปฏิเสธดังนั้นสมมติฐานทางเลือกที่ทำให้เกิดyไม่สามารถปฏิเสธได้ ในทางกลับกันถ้าสมมุติฐานว่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ไม่มีผลเชิงสาเหตุของon yได้ ความคิดของเวรกรรมเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มีส่วนร่วมตามที่กล่าวไว้ข้างต้น : หากค่าที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในy เว้นแต่ตัวแปรเชิงสาเหตุอื่น ๆ ไม่ว่าจะรวมอยู่ในการถดถอยหรือโดยนัยในเงื่อนไขข้อผิดพลาด เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่จะหักล้างผลของมัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลง . ในทำนองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในคือไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงYเพราะการเปลี่ยนแปลงในปีอาจจะเกิดจากบางสิ่งบางอย่างนัยในระยะข้อผิดพลาด (หรือบางตัวแปรอธิบายสาเหตุอื่น ๆ รวมอยู่ในรุ่น)

วิธีการดังกล่าวข้างต้นของการทดสอบสำหรับเวรกรรมต้องมีความเชื่อว่าไม่มีสาเหตุย้อนกลับซึ่งในปีที่จะทำให้เกิด ความเชื่อนี้สามารถกำหนดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ประการแรกตัวแปรอาจเป็นตัวแปรที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นหากมีการตั้งสมมติฐานว่าปริมาณน้ำฝนจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายล่วงหน้าyของสินค้าเกษตรบางชนิดเป็นไปไม่ได้ที่ราคาล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝน (โดยที่ไม่มีการเพาะเมล็ดแบบคลาวด์ พยายาม) ประการที่สองตัวแปรเครื่องมืออาจใช้เทคนิคเพื่อลบสาเหตุย้อนกลับโดยการแนะนำบทบาทสำหรับตัวแปรอื่น ๆ (เครื่องมือ) ที่ทราบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรตาม ประการที่สามหลักการที่ว่าเอฟเฟกต์ไม่สามารถนำหน้าสาเหตุสามารถเรียกใช้โดยรวมไว้ทางด้านขวาของการถดถอยเฉพาะตัวแปรที่นำหน้าตัวแปรตาม หลักการนี้ถูกเรียกใช้ตัวอย่างเช่นในการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของแกรนเจอร์และในแอนะล็อกหลายตัวแปรแบบเวกเตอร์อัตโนมัติซึ่งทั้งสองอย่างนี้ควบคุมค่าที่ล้าหลังของตัวแปรตามในขณะที่ทดสอบผลเชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระที่ล้าหลัง

การวิเคราะห์การถดถอยควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยรวมไว้เป็นตัวถดถอย (ตัวแปรอธิบาย) สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการอนุมานเชิงสาเหตุที่ผิดพลาดเนื่องจากการมีตัวแปรที่สามพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อทั้งตัวแปรเชิงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นและตัวแปรที่อาจเกิด: ผลกระทบต่อตัวแปรที่อาจเกิดขึ้นจะถูกจับโดยการรวมไว้โดยตรงในการถดถอยดังนั้น ผลกระทบนั้นจะไม่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นผลทางอ้อมผ่านตัวแปรที่เป็นสาเหตุของความสนใจ จากขั้นตอนข้างต้นความสัมพันธ์โดยบังเอิญ (ตรงข้ามกับสาเหตุ) อาจถูกปฏิเสธได้อย่างน่าจะเป็นหากตัวอย่างข้อมูลมีขนาดใหญ่และหากผลการถดถอยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องข้ามการทดสอบแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันแม้กระทั่งสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในการถดถอย การยืนยันด้วยความรับรองว่าไม่มีสาเหตุร่วมกันและการถดถอยแสดงถึงโครงสร้างเชิงสาเหตุที่แท้จริงนั้นเป็นไปไม่ได้ในหลักการ[48]

นอกเหนือจากการสร้างแบบจำลองทางสถิติของข้อมูลเชิงสังเกตและการทดลองแล้วนักเศรษฐศาสตร์ยังใช้แบบจำลองเชิงสัจพจน์ (ทางคณิตศาสตร์) เพื่ออนุมานและแสดงกลไกเชิงสาเหตุ แบบจำลองทางทฤษฎีที่เป็นนามธรรมสูงที่แยกและทำให้กลไกในอุดมคติเป็นหนึ่งเดียวซึ่งมีอิทธิพลเหนือเศรษฐศาสตร์จุลภาค ในเศรษฐศาสตร์มหภาคนักเศรษฐศาสตร์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบกว้างที่ปรับเทียบกับข้อมูลในอดีต กลุ่มย่อยของแบบจำลองที่ปรับเทียบแล้วแบบจำลองสมดุลทั่วไปแบบสุ่มสุ่ม ( DSGE ) ถูกนำมาใช้เพื่อแสดง (ในทางที่เรียบง่าย) เศรษฐกิจทั้งหมดและจำลองการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินและนโยบายการเงิน [49]

การจัดการ[ แก้ไข]

ใช้ในการจัดการและวิศวกรรมแผนภาพอิชิกาวะแสดงปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบ ลูกศรขนาดเล็กจะเชื่อมโยงสาเหตุย่อยกับสาเหตุหลัก

สำหรับการควบคุมคุณภาพในการผลิตในปี 1960 Kaoru Ishikawa ได้พัฒนาแผนภาพสาเหตุและผลกระทบซึ่งเรียกว่าแผนภาพ Ishikawaหรือแผนภาพก้างปลา แผนภาพแบ่งประเภทของสาเหตุเช่นเป็นหกหมวดหมู่หลักที่แสดงไว้ที่นี่ จากนั้นหมวดหมู่เหล่านี้จะถูกแบ่งย่อย วิธีการของอิชิกาวะระบุ "สาเหตุ" ในการประชุมระดมความคิดที่ดำเนินการระหว่างกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จากนั้นกลุ่มเหล่านี้สามารถระบุเป็นหมวดหมู่ในไดอะแกรม ปัจจุบันการใช้แผนภาพเหล่านี้ได้แพร่กระจายเกินกว่าการควบคุมคุณภาพและใช้ในด้านอื่น ๆ ของการจัดการและในการออกแบบและวิศวกรรม ไดอะแกรมอิชิกาวะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เพียงพอได้ ดูเหมือนว่าอิชิกาวะจะไม่รู้ถึงความแตกต่างนี้ด้วยซ้ำ [50]

มนุษยศาสตร์[ แก้]

ประวัติ[ แก้ไข]

ในการอภิปรายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางครั้งเหตุการณ์ต่างๆถูกพิจารณาราวกับว่าเป็นตัวแทนที่สามารถนำมาซึ่งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ได้ในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นการรวมกันของการเก็บเกี่ยวยากจนความยากลำบากของชาวนาที่ภาษีสูงขาดการเป็นตัวแทนของประชาชนและความโง่เขลากษัตริย์เป็นหนึ่งในสาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่คือค่อนข้างสงบและเฮเก็มุมมองที่reifiesสาเหตุที่เป็นหน่วยงาน ontologicalในคำศัพท์ของอริสโตเติลการใช้นี้ใกล้เคียงกับกรณีของสาเหตุที่ มีประสิทธิภาพ

นักปรัชญาประวัติศาสตร์บางคนเช่นArthur Dantoอ้างว่า "คำอธิบายในประวัติศาสตร์และที่อื่น" อธิบาย "ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ - สิ่งที่เกิดขึ้น - แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง" [51]เช่นเดียวกับนักประวัติศาสตร์ฝึกหัดหลายคนพวกเขาปฏิบัติต่อสาเหตุที่ตัดกันการกระทำและชุดของการกระทำที่นำมาซึ่ง "การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่า" ในคำพูดของ Danto คือการตัดสินใจว่า "อะไรคือองค์ประกอบที่คงอยู่ผ่านการเปลี่ยนแปลง" ค่อนข้างง่าย "เมื่อทำการรักษา "การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ" ของแต่ละบุคคล แต่ "มันซับซ้อนกว่ามากและท้าทายในเชิงอภิปรัชญาเมื่อเราสนใจการเปลี่ยนแปลงเช่นการสลายศักดินาหรือการเกิดขึ้นของชาตินิยม" [52]

การถกเถียงในอดีตเกี่ยวกับสาเหตุส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและการกระทำอื่น ๆ ระหว่างสิ่งที่เป็นเอกพจน์และซ้ำ ๆ และระหว่างการกระทำโครงสร้างของการกระทำหรือบริบทของกลุ่มและสถาบันและชุดเงื่อนไขที่กว้างขึ้น[53] จอห์นแกดดิสได้แยกความแตกต่างระหว่างสาเหตุพิเศษและสาเหตุทั่วไป (ตามมาร์กโบลช ) และระหว่าง "กิจวัตร" และ "การเชื่อมโยงที่โดดเด่น" ในความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ: "ในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฮิโรชิมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เราให้ความสำคัญกับ ข้อเท็จจริงที่ว่าประธานาธิบดีทรูแมนสั่งให้ทิ้งระเบิดปรมาณูมากกว่าการตัดสินใจของกองทัพอากาศในการปฏิบัติตามคำสั่งของเขา " [54]เขายังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทันทีสาเหตุระดับกลางและระยะไกล[55]ในส่วนของเขาคริสโตเฟอร์ลอยด์ได้หยิบยก "แนวคิดทั่วไปของสาเหตุ" สี่ประการที่ใช้ในประวัติศาสตร์: "แนวคิดเชิงอุดมคติเชิงอภิปรัชญาซึ่งยืนยันว่าปรากฏการณ์ของจักรวาลเป็นผลมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจทุกอย่างหรือสาเหตุสุดท้ายดังกล่าว" ; "แนวคิดความสม่ำเสมอของ empiricist (หรือ Humean) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าสาเหตุเป็นเรื่องของการสันธานคงที่ของเหตุการณ์"; "แนวคิดเชิงฟังก์ชัน / ทางไกล / ผลสืบเนื่อง" ซึ่งเป็น "เป้าหมายที่กำหนดเป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายเป็นสาเหตุ"; และ "สัจนิยมโครงสร้างและแนวทางการจัดการซึ่งมองว่าโครงสร้างเชิงสัมพันธ์และการจัดการภายในเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์" [56]

กฎหมาย[ แก้ไข]

ตามกฎหมายและนิติศาสตร์ , สาเหตุทางกฎหมายจะต้องแสดงให้เห็นถึงถือเป็นจำเลยต้องรับผิดสำหรับความผิดทางอาญาหรือละเมิด (เช่นพลเรือนที่ไม่ถูกต้องเช่นประมาทหรือละเมิด) ต้องพิสูจน์ได้ว่าเวรกรรมหรือ "ความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุที่เพียงพอ" เกี่ยวข้องกับการกระทำของจำเลยกับเหตุการณ์ทางอาญาหรือความเสียหายที่เป็นปัญหา สาเหตุยังเป็นองค์ประกอบทางกฎหมายที่สำคัญที่จะต้องได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติสำหรับมาตรการเยียวยาภายใต้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ [57]

ประวัติ[ แก้ไข]

ปรัชญาฮินดู[ แก้]

วรรณกรรมสมัยเวท (ประมาณคริสตศักราช 1750–500) มีต้นกำเนิดทางตะวันออกของกรรม[58]กรรมเป็นความเชื่อของสัน ธ นะธรรมและศาสนาหลัก ๆ ว่าการกระทำของบุคคลนั้นก่อให้เกิดผลกระทบบางอย่างในชีวิตปัจจุบันและ / หรือในชีวิตในอนาคตทั้งในทางบวกหรือทางลบ โรงเรียนสอนปรัชญาต่างๆ ( darsanas ) มีเรื่องราวที่แตกต่างกันไป หลักคำสอนของsatkaryavadaยืนยันว่าผลกระทบเกิดขึ้นในสาเหตุไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผลกระทบจึงเป็นการปรับเปลี่ยนสาเหตุที่แท้จริงหรือชัดเจน หลักคำสอนของasatkaryavadaยืนยันว่าผลกระทบไม่ได้มีอยู่ในสาเหตุ แต่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ดูNyayaสำหรับรายละเอียดบางส่วนของทฤษฎีสาเหตุในโรงเรียน Nyaya ในพรหมสมิตาพระพรหมอธิบายถึงกฤษณะว่าเป็นสาเหตุสำคัญของสาเหตุทั้งหมด [59]

Bhagavad-gītā 18.14ระบุสาเหตุ 5 ประการสำหรับการกระทำใด ๆ (รู้ว่าสิ่งใดสามารถทำให้สมบูรณ์ได้): ร่างกายจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลความรู้สึกความพยายามและ supersoul

ตามที่โมเนีย - วิลเลียมส์ในทฤษฎีสาเหตุของNyāyaจากพระสูตร I.2.I, 2 ในปรัชญาVaisheshikaจากสาเหตุที่ไม่มีการดำรงอยู่คือการไม่ดำรงอยู่อย่างมีผล แต่ไม่ใช่การไม่ดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิผลจากการไม่ดำรงอยู่อย่างเป็นเหตุเป็นผล สาเหตุนำหน้าผลกระทบ ด้วยด้ายและคำเปรียบเปรยผ้าสาเหตุสามประการคือ:

 1. สาเหตุร่วมกัน: เกิดจากการสัมผัสที่สำคัญ 'สาเหตุสำคัญ' ด้ายมีความสำคัญกับผ้าซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุทางวัตถุของอริสโตเติล
 2. สาเหตุที่ไม่สำคัญ: วิธีการใส่ด้ายลงในผ้าซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุที่เป็นทางการของอริสโตเติล
 3. สาเหตุที่เป็นเครื่องมือ: เครื่องมือในการทำผ้าซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุที่มีประสิทธิภาพของอริสโตเติล

โมเนีย - วิลเลียมส์ยังเสนอด้วยว่าสาเหตุของอริสโตเติลและนยายาถือเป็นมวลรวมที่มีเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการทำงานที่มีประสิทธิผลของมนุษย์ [60]

พุทธปรัชญา[ แก้]

กรรมเป็นหลักการของสาเหตุที่มุ่งเน้นไปที่ 1) สาเหตุ 2) การกระทำ 3) ผลกระทบซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของจิตใจที่ชี้นำการกระทำที่นักแสดงทำ พระพุทธศาสนาฝึกการกระทำของนักแสดงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและไร้การโต้ตอบที่มุ่งเป้าไปที่การลดความทุกข์ทรมาน นี้ตามเรื่องกริยาวัตถุโครงสร้าง[ ต้องการอ้างอิง ]

คำจำกัดความทั่วไปหรือสากลของ pratityasamutpada (หรือ "การกำเนิดขึ้นอยู่กับ" หรือ "ขึ้นอยู่กับที่เกิดขึ้น" หรือ "พึ่งพาซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้น") คือทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยสาเหตุและเงื่อนไขหลายประการ ไม่มีสิ่งใดเป็นเอกพจน์และเป็นเอกเทศ ตัวอย่างแบบดั้งเดิมในตำราทางพระพุทธศาสนาคือไม้สามอันยืนตรงและพิงกันและค้ำยันซึ่งกันและกัน ถ้าไม้หนึ่งถูกนำออกไปอีกสองอันจะตกลงสู่พื้น[61] [62]

ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวทางโรงเรียนพุทธจิตตมาตรินโรงเรียนพุทธศาสนาเฉพาะจิตใจของAsanga (ค. 400 CE) ยืนยันว่าวัตถุทำให้เกิดจิตสำนึกในภาพของจิตใจ เนื่องจากทำให้เกิดเอฟเฟกต์นำหน้าซึ่งต้องเป็นเอนทิตีที่แตกต่างกันดังนั้นหัวเรื่องและวัตถุจึงแตกต่างกัน สำหรับโรงเรียนนี้ไม่มีวัตถุใด ๆ ที่เป็นหน่วยงานภายนอกของจิตสำนึกในการรับรู้ โรงเรียนจิตตมัทนะรินทร์และโยคาชระ Svatantrikaยอมรับว่าไม่มีวัตถุใด ๆ ภายนอกสำหรับเวรกรรมของผู้สังเกตการณ์ สิ่งนี้ส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางของNikayas [63] [64] [65] [66]

AbhidharmakośakārikāวิธีคือVasubandhu 's Abhidharmaข้อความแสดงความคิดเห็นในSarvāstivādaโรงเรียน (ค. 500 CE) มันมีโครงสร้างการปรับสภาพเชิงสาเหตุที่ซับซ้อนสี่ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) สาเหตุที่แท้จริง 2) ก่อนหน้านี้ทันที 3) การสนับสนุนวัตถุและ 4) ความเด่น จากนั้นสาเหตุทั้ง 6 ประการคือ 1) ความเป็นเครื่องมือ (kāraṇahetu) ถือเป็นปัจจัยหลักในการผลิตผลลัพธ์ 2) ความพร้อมกันหรือการอยู่ร่วมกันซึ่งเชื่อมต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 3) ความเป็นเนื้อเดียวกันอธิบายการไหลที่เป็นเนื้อเดียวกันที่กระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่องของปรากฏการณ์ 4) การเชื่อมโยงซึ่งดำเนินการระหว่างปัจจัยทางจิตเท่านั้นและอธิบายว่าเหตุใดสติจึงปรากฏเป็นส่วนประกอบของปัจจัยทางจิต 5) การครอบงำซึ่งก่อให้เกิดการจัดการด้านความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมนิยมที่เป็นนิสัย และ 6) การบรรลุผลหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เป็นผลที่มีประโยชน์อย่างแข็งขันหรือไม่เป็นประโยชน์ เงื่อนไขทั้งสี่และหกสาเหตุมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการอธิบายประสบการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์เช่นช่วงเวลาที่รู้สึกตัวแต่ละครั้งทำหน้าที่ทั้งเป็นสาเหตุที่เป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของสภาพความรู้สึกตัวก่อนวัยในทันทีและสิ่งที่มาพร้อมกันในช่วงเวลาต่อมา[ ต้องการอ้างอิง ]

Vaibhashika (ค. 500 ซีอี) เป็นโรงเรียนพุทธต้นที่โปรดปรานการติดต่อทางวัตถุและยอมรับสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกัน สิ่งนี้เป็นไปตามตัวอย่างจิตสำนึกที่กล่าวว่าความตั้งใจและความรู้สึกนั้นมาพร้อมกับปัจจัยทางจิตที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเช่นเสาในขาตั้งกล้อง ในทางตรงกันข้ามผู้ปฏิเสธเหตุและผลพร้อมกันกล่าวว่าหากมีผลกระทบอยู่แล้วจะไม่สามารถส่งผลแบบเดิมได้อีก การยอมรับในอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นพื้นฐานสำหรับมุมมองเชิงสาเหตุต่างๆของโรงเรียนวิถีพุทธ [67] [68] [69]

ทุกโรงเรียนพุทธสอนคลาสสิกกรรม "กฎแห่งกรรมเป็นตัวอย่างพิเศษของกฎแห่งเหตุและผลซึ่งการกระทำของร่างกายการพูดและจิตใจล้วนเป็นสาเหตุและประสบการณ์ทั้งหมดของเราล้วนเป็นผลของมัน" [70]

บาไฮ[ แก้ไข]

แนวคิดเรื่องสาเหตุของบาไฮเป็นพลังที่รวมกันสำหรับศาสนาหนุ่มสาวนี้ [ ต้องการอ้างอิง ] ความเชื่อในบรรพบุรุษทางชีววิทยาและอุดมการณ์ร่วมกันทำให้บาไฮรู้จักพระพุทธเจ้าโมเสสพระเยซูและมูฮัมหมัด น่าเสียดายที่สิ่งนี้นำไปสู่การข่มเหงบาไฮอย่างเป็นระบบโดยชาวคาลิฟาเตจำนวนมาก [71] [ เกี่ยวข้อง? ]

ปรัชญาตะวันตก[ แก้]

อริสโตเติล[ แก้ไข]

อริสโตเติลระบุคำตอบหรือโหมดอธิบายสี่แบบสำหรับ "ทำไม?" คำถาม เขาคิดว่าสำหรับหัวข้อใดก็ตามโหมดการอธิบายทั้งสี่ประเภทมีความสำคัญแต่ละประเภทมีสิทธิในตัวเอง อันเป็นผลมาจากลักษณะเฉพาะทางปรัชญาเฉพาะทางแบบดั้งเดิมโดยมีการแปลระหว่างกรีกโบราณละตินและอังกฤษปัจจุบันคำว่า 'สาเหตุ' อยู่ในงานเขียนเชิงปรัชญาเฉพาะทางที่ใช้ในการติดฉลากสี่ชนิดของอริสโตเติล[22] [72]ในภาษาธรรมดามีหลายความหมายของคำว่าสาเหตุโดยทั่วไปหมายถึงสาเหตุที่มีประสิทธิภาพหัวข้อของบทความปัจจุบัน

 • สาเหตุทางวัตถุวัสดุนั้นมาจากไหนหรือสิ่งที่ยังคงมีอยู่ในขณะที่มันเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นแม่ของคน ๆ หนึ่งหรือทองสัมฤทธิ์ของรูปปั้น (ดูทฤษฎีสสารด้วย ) [73]
 • สาเหตุที่เป็นทางการโดยที่รูปแบบไดนามิกหรือรูปร่างคงที่ของสิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของสิ่งต่างๆเนื่องจากมนุษย์แตกต่างจากรูปปั้นของมนุษย์หรือรูปปั้นแตกต่างจากก้อนทองสัมฤทธิ์ [74]
 • สาเหตุที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องครั้งแรกเมื่อมนุษย์ยกหินหรือยกรูปปั้น นี่คือหัวข้อหลักของบทความปัจจุบัน
 • สาเหตุสุดท้ายเกณฑ์ของความสำเร็จหรือที่สิ้นสุด ; อาจหมายถึงการกระทำหรือกระบวนการที่ไม่มีชีวิต ตัวอย่าง: โสกราตีสออกไปเดินเล่นหลังอาหารเย็นเพื่อสุขภาพของเขา โลกตกลงสู่ระดับต่ำสุดเพราะนั่นคือธรรมชาติของมัน

ในสี่ชนิดหรือโหมดอธิบายของอริสโตเติลมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น 'สาเหตุที่มีประสิทธิภาพ' เป็นสาเหตุตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าแรกของบทความปัจจุบันนี้ โหมดอธิบายอีกสามโหมดอาจแสดงถึงองค์ประกอบของวัสดุโครงสร้างและพลวัตและเกณฑ์ความสำเร็จอีกครั้ง คำที่ใช้เป็นอริสโตเติลαἰτία เพื่อจุดประสงค์ในปัจจุบันคำภาษากรีกนั้นจะแปลเป็น "คำอธิบาย" ได้ดีกว่า "สาเหตุ" เนื่องจากคำเหล่านี้มักใช้ในภาษาอังกฤษปัจจุบัน คำแปลอีกประการหนึ่งของอริสโตเติลคือเขาหมายถึง "สี่ Becauses" เป็นคำตอบสี่ประเภทสำหรับคำถาม "ทำไม" [22]

อริสโตเติลสันนิษฐานว่าสาเหตุที่มีประสิทธิภาพหมายถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานของประสบการณ์ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้โดยหรือลดทอนสิ่งที่เป็นพื้นฐานหรือพื้นฐานได้

ในงานบางชิ้นของอริสโตเติลสาเหตุทั้งสี่ถูกระบุว่าเป็น (1) สาเหตุสำคัญ (2) พื้นดินเชิงตรรกะ (3) สาเหตุการเคลื่อนย้ายและ (4) สาเหตุสุดท้าย ในรายการนี้คำแถลงของสาเหตุที่สำคัญคือการสาธิตว่าวัตถุที่ระบุนั้นสอดคล้องกับคำจำกัดความของคำที่อ้างถึง คำสั่งของพื้นดินตรรกะคือการโต้แย้งว่าเหตุใดคำสั่งวัตถุจึงเป็นจริง นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของแนวคิดที่ว่า "สาเหตุ" โดยทั่วไปในบริบทของการใช้งานของอริสโตเติลคือ "คำอธิบาย" [22]

คำว่า "ประสิทธิภาพ" ที่ใช้ในที่นี้ยังสามารถแปลจากอริสโตเติลว่า "เคลื่อนไหว" หรือ "เริ่มต้น" [22]

สาเหตุที่มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อกับฟิสิกส์ของอริสโตเติลซึ่งรับรู้องค์ประกอบทั้งสี่ (ดินอากาศไฟน้ำ) และเพิ่มองค์ประกอบที่ห้า (อากาศธาตุ) น้ำและโลกโดยความโน้มถ่วงสมบัติที่อยู่ภายในหรือความหนักเบาตกลงสู่ภายในขณะที่อากาศและไฟเกิดจากเลวิตาที่เป็นสมบัติภายในของพวกมันหรือความสว่างที่อยู่ภายในอยู่ห่างจากใจกลางโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ไม่เคลื่อนที่ของจักรวาลเป็นเส้นตรงในขณะที่เร่งความเร็วในระหว่างที่สารเข้าใกล้ ไปยังสถานที่ตามธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามในขณะที่อากาศยังคงอยู่บนโลกและไม่ได้หลบหนีโลกในขณะที่บรรลุความเร็วที่ไม่มีที่สิ้นสุด - ความไร้สาระ - อริสโตเติลอนุมานได้ว่าเอกภพมีขนาด จำกัด และมีสสารที่มองไม่เห็นซึ่งยึดดาวเคราะห์โลกและชั้นบรรยากาศไว้ซึ่งเป็นทรงกลมใต้เปลือกโลกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ จักรวาล. และตั้งแต่ดวงดาวแสดงตลอดการเคลื่อนไหว unaccelerated โคจรรอบโลกในความสัมพันธ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอริสโตเติลอนุมานได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ห้าAitherที่เติมพื้นที่และสำรวมดวงดาวยิ่งการเคลื่อนไหวในวงการตลอดการเคลื่อนไหวเพียงอย่างต่อเนื่องระหว่างสองจุด (วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจากจุดAไปBและย้อนกลับต้องหยุดที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนที่จะกลับไปที่จุดอื่น)

สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแต่สามารถทำได้ - ตามอภิปรัชญาของอริสโตเติล -นิทรรศการบังคับให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เกิดจากสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบของพืชทำให้พืชมีคุณค่าทางโภชนาการและการสืบพันธุ์รูปแบบของสัตว์เพิ่มการเคลื่อนไหวและรูปแบบของมนุษย์เพิ่มเหตุผลที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ โดยปกติหินจะแสดงการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติซึ่งอธิบายได้จากวัสดุของหินสาเหตุของการประกอบด้วยธาตุดิน - แต่สิ่งมีชีวิตสามารถยกหินได้ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่ถูกบังคับการเบี่ยงหินออกจากสถานที่ตามธรรมชาติและการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ในฐานะที่เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมอริสโตเติลได้ระบุสาเหตุสุดท้ายโดยระบุวัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ของความสำเร็จในแง่ที่ควรเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง

อริสโตเติลอธิบายตัวเองว่า

สาเหตุหมายถึง

(ก) ในแง่หนึ่งนั่นคือผลมาจากการปรากฏตัวของบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นทองสัมฤทธิ์ของรูปปั้นและเงินของถ้วยและชั้นเรียนที่มีสิ่งเหล่านี้ [กล่าวคือสาเหตุทางวัตถุ ];

(b) ในอีกแง่หนึ่งรูปแบบหรือรูปแบบ; นั่นคือสูตรสำคัญและคลาสที่มีอยู่เช่นอัตราส่วน 2: 1 และจำนวนโดยทั่วไปเป็นสาเหตุของอ็อกเทฟ - และส่วนต่างๆของสูตร [นั่นคือสาเหตุที่เป็นทางการ ]

(c) แหล่งที่มาของการเริ่มต้นครั้งแรกของการเปลี่ยนแปลงหรือการพักผ่อน เช่นผู้ชายที่วางแผนเป็นสาเหตุและพ่อเป็นต้นเหตุของเด็กและโดยทั่วไปสิ่งที่ก่อให้เกิดคือสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไป [กล่าวคือสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ ] .

(d) เช่นเดียวกับ "end"; คือสาเหตุสุดท้าย เช่น "จุดจบ" ของการเดินคือสุขภาพ ทำไมผู้ชายถึงเดิน? "การมีสุขภาพดี" เราพูดและโดยการพูดเช่นนี้เราถือว่าเราได้ระบุสาเหตุ [ สาเหตุสุดท้าย ]

(จ) วิธีการทั้งหมดเหล่านี้ในตอนท้ายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของสิ่งอื่นเช่นการลดไขมันการกำจัดยาและเครื่องมือต่างๆเป็นสาเหตุของสุขภาพ เพราะพวกเขาทุกคนมีจุดจบเป็นวัตถุแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันเนื่องจากเป็นเครื่องมือบางอย่าง แต่การกระทำอื่น ๆ [เช่นเงื่อนไขที่จำเป็น]

-  อภิปรัชญาเล่ม 5 ภาค 1013a แปลโดย Hugh Tredennick [75]

อริสโตเติลมองเห็นรูปแบบของสาเหตุอีกสองรูปแบบ: สาเหตุที่เหมาะสม (ก่อนหน้า) และสาเหตุ (โอกาส) โดยบังเอิญ สาเหตุทั้งหมดทั้งที่เหมาะสมและโดยบังเอิญสามารถพูดได้ตามความเป็นไปได้หรือตามความเป็นจริงโดยเฉพาะหรือทั่วไป ภาษาเดียวกันหมายถึงผลกระทบของสาเหตุดังนั้นผลกระทบทั่วไปจึงถูกกำหนดให้กับสาเหตุทั่วไปผลกระทบเฉพาะของสาเหตุเฉพาะและผลกระทบที่แท้จริงของสาเหตุการดำเนินงาน

การหลีกเลี่ยงการถดถอยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอริสโตเติลสรุปการเสนอญัตติครั้งแรกนั่นคือผู้เสนอญัตติที่ไม่เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของผู้เสนอญัตติครั้งแรกก็ต้องเกิดขึ้นเช่นกัน แต่ในการเป็นผู้เสนอญัตติที่ไม่เคลื่อนไหวจะต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือความปรารถนาเฉพาะเท่านั้น

Pyrrhonism [ แก้ไข]

ในขณะที่ความน่าเชื่อถือของอำนาจได้รับการยอมรับในPyrrhonism , [76]ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันว่ามันเป็นไปได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของสิ่งใด [77]

ยุคกลาง[ แก้ไข]

โดยสอดคล้องกับจักรวาลวิทยาของอริสโตเติลThomas Aquinas ได้วางลำดับชั้นที่จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุสี่ประการของอริสโตเติล: "ขั้นสุดท้าย> ประสิทธิภาพ> วัสดุ> ทางการ" [78]ควีนาสพยายามที่จะระบุสาเหตุแรกที่มีประสิทธิภาพในขณะนี้เพียงสาเหตุแรก -as ทุกคนจะเห็นด้วยควีนาสกล่าวว่าจะเรียกมันว่าพระเจ้า ต่อมาในยุคกลางนักวิชาการหลายคนยอมรับว่าสาเหตุแรกคือพระเจ้า แต่อธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเกิดขึ้นอย่างมากมายในการออกแบบของพระเจ้าหรือวางแผนและจึงขอนักวิชาการอิสระในการตรวจสอบหลายสาเหตุรอง [79]

หลังยุคกลาง[ แก้ไข]

สำหรับปรัชญา Aristotelian ก่อน Aquinas คำว่า cause มีความหมายกว้าง ๆ มันหมายถึง 'คำตอบสำหรับคำถามทำไม' หรือ 'คำอธิบาย' และนักวิชาการของ Aristotelian ก็ยอมรับคำตอบดังกล่าวสี่ประเภท เมื่อสิ้นสุดยุคกลางในประเพณีทางปรัชญาหลายประการความหมายของคำว่า 'สาเหตุ' ก็แคบลง มันมักจะสูญเสียความหมายกว้าง ๆ นั้นไปและถูก จำกัด ไว้เพียงหนึ่งในสี่ชนิด สำหรับผู้เขียนเช่นNiccolò MachiavelliในสาขาความคิดทางการเมืองและFrancis Baconเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปแล้วสาเหตุที่เคลื่อนไหวของอริสโตเติลเป็นจุดสนใจของพวกเขา ความหมายที่ทันสมัยใช้กันอย่างแพร่หลายของเวรกรรมในความหมายแคบใหม่นี้ได้รับการสันนิษฐานโดยเดวิดฮูม [78]เขารับการตรวจสอบทางญาณวิทยาและอภิปรัชญาเกี่ยวกับความคิดของการเคลื่อนย้ายสาเหตุ เขาปฏิเสธว่าเราไม่สามารถรับรู้เหตุและผลได้เว้นแต่โดยการพัฒนานิสัยหรือจารีตประเพณีของจิตใจที่เรามาเชื่อมโยงวัตถุหรือเหตุการณ์สองประเภทซึ่งต่อเนื่องกันและเกิดขึ้นทีละอย่าง [10]ในส่วนที่ 3 ส่วนที่ 15 ของหนังสือเรื่องA Treatise of Human Natureฮูมได้ขยายสิ่งนี้เป็นรายการแปดวิธีในการตัดสินว่าสองสิ่งอาจเป็นเหตุและผลหรือไม่ สามอันดับแรก:

1. "เหตุและผลต้องต่อเนื่องกันในพื้นที่และเวลา"
2. "สาเหตุต้องมาก่อนผล"
3. "จะต้องมีการรวมตัวกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างเหตุและผล 'โดยส่วนใหญ่แล้วคุณภาพนี้จะประกอบขึ้นเป็นความสัมพันธ์"

นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกันสามประการซึ่งมาจากประสบการณ์ของเราและซึ่งเป็น "แหล่งที่มาของเหตุผลทางปรัชญาส่วนใหญ่ของเรา":

4. "สาเหตุเดียวกันก่อให้เกิดผลเช่นเดียวกันเสมอและผลเดียวกันไม่เคยเกิดขึ้น แต่มาจากสาเหตุเดียวกันหลักการนี้เราได้มาจากประสบการณ์และเป็นที่มาของเหตุผลทางปรัชญาส่วนใหญ่ของเรา"
5. แขวนไว้ข้างบนฮูมกล่าวว่า "ในกรณีที่วัตถุต่าง ๆ หลายชิ้นให้ผลเหมือนกันมันต้องมาจากคุณภาพบางอย่างซึ่งเราค้นพบว่าเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่พวกมัน"
6. และ "ก่อตั้งขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกัน": "ความแตกต่างของผลกระทบของวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกันสองชิ้นจะต้องดำเนินการจากสิ่งนั้นซึ่งแตกต่างกัน"

จากนั้นอีกสอง:

7. "เมื่อวัตถุใด ๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสาเหตุ 'มอก. จะถือได้ว่าเป็นผลประกอบการที่ได้มาจากการรวมกันของผลกระทบที่แตกต่างกันหลายประการซึ่งเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆของสาเหตุ .”
8. "วัตถุที่มีอยู่ตลอดเวลาโดยสมบูรณ์แบบโดยไม่มีผลใด ๆ ไม่ใช่สาเหตุเดียวของผลกระทบนั้น แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากหลักการอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งต่ออิทธิพลและการดำเนินการของมัน"

ในปี 1949 นักฟิสิกส์สูงสุดเกิดความโดดเด่นจากความมุ่งมั่นของเวรกรรม สำหรับเขาการตัดสินใจหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นเชื่อมโยงกันด้วยกฎแห่งธรรมชาติซึ่งการคาดการณ์และการคาดเดาย้อนหลังที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอนสามารถทำได้จากข้อมูลปัจจุบันที่เพียงพอเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ เขาอธิบายสาเหตุสองประเภท: สาเหตุที่เป็นสาเหตุทั่วไปหรือสาเหตุทั่วไปและสาเหตุเอกพจน์ Nomic causality หมายถึงเหตุและผลที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นหรือน้อยลงกฎทั่วไปที่แน่นอนหรือน่าจะเป็นที่ครอบคลุมหลายกรณีที่เป็นไปได้หรือที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเกณฑ์ของฮูม 3 รุ่นที่น่าจะเป็นโอกาสของสาเหตุเอกพจน์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเหตุการณ์ที่ซับซ้อนที่แน่นอนซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทางกายภาพโดยความเก่าแก่และความต่อเนื่องซึ่งอาจรับรู้ได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ 1 และ 2 [12]

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

อ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ เปรียบเทียบ: Bunge, Mario (1960) [1959] เวรกรรมและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ . ธรรมชาติ . 187 (3, แก้ไข ed.) (เผยแพร่ 2012). หน้า 123–124 รหัสไปรษณีย์ : 1960Natur.187 ... 92W . ดอย : 10.1038 / 187092a0 . ISBN 9780486144870. S2CID  4290073 สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2561 . สาเหตุหลายอย่างได้รับการปกป้องและแม้กระทั่งถูกนำไปใช้โดยนักคิดที่หลากหลายที่สุด [... ] สาเหตุที่เรียบง่ายถูกสงสัยว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เนื่องจากความเรียบง่ายมาก จริงอยู่ว่าการกำหนดสาเหตุเดียว (หรือผลกระทบ) ให้กับชุดของผลกระทบ (หรือสาเหตุ) อาจเป็นสมมติฐานที่ผิวเผินและไม่ส่องแสง แต่โดยปกติแล้วจะเป็นสมมติฐานของสาเหตุที่เรียบง่าย เหตุใดเราจึงควรพอใจกับข้อความของสาเหตุแทนที่จะพยายามไปไกลกว่าความสัมพันธ์ธรรมดา ๆ แรกที่พบ
 2. ^ a b Robb, AA (2454) ออฟติคอลเรขาคณิตของการเคลื่อนไหว เคมบริดจ์: วชิร Heffer และบุตร จำกัด สืบค้นเมื่อ12 พฤษภาคม 2564 .
 3. ^ a b c Whitehead, AN (1929) กระบวนการและความเป็นจริง เรียงความในจักรวาลวิทยา Gifford บรรยายในมหาวิทยาลัยเอดินบะระในช่วง 1927-1928 Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 4. ^ a b Malament, D. ; "คลาสของเส้นโค้งแบบไทม์ไลค์ต่อเนื่องกำหนดโทโพโลยีของกาลอวกาศ" ; ญ. คณิต. ร่างกาย. 18 7: 1399–1404 (พ.ศ. 2520)
 5. ^ แม็กกี้, JL (2002) [1980] ปูนซิเมนต์ของจักรวาล: ศึกษาของสาเหตุ Oxford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หน้า 1. ... มันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของปรัชญาในการพิจารณาว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยทั่วไปคืออะไรสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติที่จะปฏิบัติตามกฎเชิงสาเหตุ ตามที่ฉันเข้าใจแล้วนี่เป็นคำถามเกี่ยวกับออนโทโลยีคำถามเกี่ยวกับโลกที่ดำเนินต่อไป
 6. ^ สิวหัวขาว AN (1929) กระบวนการและความเป็นจริง เรียงความในจักรวาลวิทยา กิฟฟอร์ดบรรยายในมหาวิทยาลัยเอดินบะระในช่วงการประชุม 2470-2571 , มักมิลลันนิวยอร์ก; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เคมบริดจ์สหราชอาณาจักร "สิ่งเดียวที่ดึงดูดคือสัญชาตญาณ"
 7. ^ a b Cheng, PW (1997) "From Covariation to Causation: A Causal Power Theory". จิตวิทยารีวิว 104 (2): 367–405 ดอย : 10.1037 / 0033-295x.104.2.367 .
 8. ^ เพลย์บริด (27 มกราคม 2015) สาเหตุในโครงสร้างไวยากรณ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780199672073. สืบค้นเมื่อ30 มกราคม 2559 .
 9. ^ อาร์มสตรอง DM (1997) A World of States of Affairsสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เคมบริดจ์สหราชอาณาจักร ISBN 0-521-58064-1 , หน้า 89, 265 
 10. ^ a b ฮูมเดวิด (2431) ตำราธรรมชาติของมนุษย์ ออกซ์ฟอร์ด: Clarendon Press
 11. ^ Maziarz, Mariusz (2020) ปรัชญาของเวรกรรมเศรษฐศาสตร์: สาเหตุการหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะนโยบาย นิวยอร์กและลอนดอน: Routledge
 12. ^ a b เกิด, M. (1949). ปรัชญาธรรมชาติของสาเหตุและโอกาสสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดลอนดอนพี. 9.
 13. ^ a b Sklar, L. (1995). Determinism, หน้า 117–119 ในA Companion to Metaphysics , แก้ไขโดย Kim, J. Sosa, E. , Blackwell, Oxford UK, หน้า 177–181
 14. ^ Robb, AA (1936) เรขาคณิตแห่งเวลาและอวกาศสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เคมบริดจ์สหราชอาณาจักร
 15. ^ Jammer, M. (1982) 'ไอน์สไตน์กับฟิสิกส์ควอนตัม', หน้า 59–76 ในอัลเบิร์ตไอน์สไตน์: มุมมองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม; การประชุมวิชาการ Centennial ในเยรูซาเล็มแก้ไขโดย G.Holton, Y. Elkana, Princeton University Press, Princeton NJ, ISBN 0-691-08299-5 , p. 61. 
 16. ^ Naber, GL (1992). The Geometry of Minkowski Spacetime: An Introduction to the Mathematics of the Special Theory of Relativity , Springer, New York, ISBN 978-1-4419-7837-0 , pp. 4–5 
 17. ^ วัตสัน, G. (1995) เจตจำนงเสรีหน้า 175–182 ใน A Companion to Metaphysicsแก้ไขโดย Kim, J. Sosa, E. , Blackwell, Oxford UK, หน้า 177–181
 18. ^ Epp, Susanna S. : "Discrete Mathematics with Applications, Third Edition", หน้า 25–26 Brooks / Cole - Thomson Learning, 2004. ISBN 0-534-35945-0 
 19. ^ "สาเหตุเหตุผล" www.istarassessment.org . สืบค้นเมื่อ2 มีนาคม 2559 .
 20. ^ Riegelman อาร์ (1979) "สาเหตุที่มีส่วนร่วม: ไม่จำเป็นและไม่เพียงพอ" แพทยศาสตร์บัณฑิต . 66 (2): 177–179. ดอย : 10.1080 / 00325481.1979.11715231 . PMID 450828 
 21. ^ แม็กกี้, จอห์นเลสลี่ (1974) ปูนซิเมนต์ของจักรวาล: การศึกษาสาเหตุ Clarendon Press ISBN 9780198244059.
 22. ^ a b c d e Graham, DW (1987) สองระบบของอริสโตเติลสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด Oxford UK, ISBN 0-19-824970-5 
 23. ^ ฮูมเดวิด (1748) สอบถามเกี่ยวกับมนุษย์ วินาที. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 24. ^ ลูอิสเดวิด (1973) "สาเหตุ". วารสารปรัชญา . 70 (17): 556–567 ดอย : 10.2307 / 2025310 . JSTOR 2025310 
 25. ^ ลูอิสเดวิด (1979) "Counterfactual Dependence and Time's Arrow". Nous . 13 (4): 455–476. ดอย : 10.2307 / 2215339 . JSTOR 2215339 
 26. ^ a b c เพิร์ลยูเดีย (2000) เวรกรรม: แบบจำลองการใช้เหตุผลและการอนุมานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 27. ^ Wright, S. "สหสัมพันธ์และสาเหตุ" วารสารวิจัยการเกษตร . 20 (7): 557–585
 28. ^ Rebane กรัมและเพิร์ลเจ "กู้คืนของสาเหตุ Poly-ต้นไม้จากข้อมูลสถิติ "การดำเนินการ 3 เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความไม่แน่นอนใน AI (Seattle) ได้ pp. 222-228 1987
 29. ^ Spirites, P. และ Glymour, C. , "Algorithm สำหรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของกราฟเชิงสาเหตุแบบกระจัดกระจาย", Social Science Computer Review , Vol. 9, หน้า 62–72, 1991
 30. ^ Spirtes, P. และ Glymour, C. และ Scheines, R. , Causation, Prediction, and Search , New York: Springer-Verlag, 1993
 31. ^ Verma, T. และ Pearl, J. , "ความเท่าเทียมกันและการสังเคราะห์ของแบบจำลองเชิงสาเหตุ ",การดำเนินการของการประชุมครั้งที่หกเรื่องความไม่แน่นอนในปัญญาประดิษฐ์ , (กรกฎาคม, เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์), หน้า 220–227, 1990 พิมพ์ซ้ำใน P . Bonissone, M. Henrion, LN Kanal และ JF \ Lemmer (Eds.), Uncertainty in Artificial Intelligence 6 , Amsterdam: Elsevier Science Publishers, BV, หน้า 225–268, 1991
 32. ^ ไซมอนเฮอร์เบิร์ต; Rescher นิโคลัส (2509) "สาเหตุและความขัดแย้ง". ปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 33 (4): 323–340 ดอย : 10.1086 / 288105 . S2CID 224834481 
 33. ^ วูดอาร์ (1940)การเขียนเรียงความในอภิธรรม Clarendon Press
 34. ^ Gasking, D (2498) "สาเหตุและสูตรอาหาร". ใจ . 64 (256): 479–487 ดอย : 10.1093 / mind / lxiv.256.479 .
 35. ^ Menzies, พี; ราคา, H. (1993). "สาเหตุเป็นคุณภาพทุติยภูมิ". วารสารอังกฤษสำหรับปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 44 (2): 187–203 CiteSeerX 10.1.1.28.9736 ดอย : 10.1093 / bjps / 44.2.187 . S2CID 160013822  
 36. ^ von Wright, G. (1971)คำอธิบายและความเข้าใจ. Cornell University Press
 37. ^ วู้ดเวิร์ดเจมส์ (2003)การทำสิ่งที่เกิดขึ้น: ทฤษฎีสาเหตุชี้แจง Oxford University Press , ISBN 0-19-515527-0 
 38. ^ แซลมอน, W. (1984) คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และโครงสร้างเชิงสาเหตุของโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน
 39. ^ รัสเซลบี (1948)ความรู้ของมนุษย์ ไซมอนและชูสเตอร์
 40. ^ วิลเลียมสัน, จอน (2011) "ทฤษฎีกลไกของเวรกรรมตอนที่ 1". เข็มทิศปรัชญา . 6 (6): 421–432 ดอย : 10.1111 / j.1747-9991.2011.00400.x .
 41. ^ เกิดม. (2492). Natural Philosophy of Cause and Chance , Oxford University Press, Oxford UK, p. 18: "... งานทางวิทยาศาสตร์มักจะเป็นการค้นหาการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลของปรากฏการณ์"
 42. ^ Kinsler, P. (2011) “ เป็นเหตุเป็นผลได้อย่างไร”. Eur. J. Phys . 32 (6): 1687–1700 arXiv : 1106.1792 รหัสไปรษณีย์ : 2011EJPh ... 32.1687K . ดอย : 10.1088 / 0143-0807 / 32/6/022 . S2CID 56034806 
 43. ^ Einstein, A. (1910/2005) 'เกี่ยวกับหลักการของ Boltzmann และผลที่ตามมาในทันที' ต้นฉบับที่ไม่ได้ตีพิมพ์ของการบรรยายปี 1910 โดย Einstein แปลโดย B. Duplantier และ E. Parks พิมพ์ซ้ำเมื่อหน้า 183–199 ใน Einstein, 1905-2005, Poincaré Seminar 2005 , แก้ไขโดย T. Damour, O. Darrigol, B. Duplantier, V. Rivasseau, Birkhäuser Verlag, Basel, ISBN 3-7643-7435-7จาก Einstein, Albert: The Collected Papers of Albert Einstein , 1987-2005, Hebrew University และ Princeton สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย; น. 183: "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติทั้งหมดตั้งอยู่บนสมมติฐานของการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุที่สมบูรณ์ของเหตุการณ์ทั้งหมด" 
 44. ^ Griffiths เดวิด (2017) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต (ฉบับที่สี่) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 418. ISBN 978-1-108-42041-9.
 45. ^ ชิโอเลโร่, A; พาราดิส, G; Kaufman, JS (1 มกราคม 2557). "การประเมินผลกระทบโดยตรงเป็นไปได้ของน้ำหนักแรกเกิดความดันโลหิตในวัยเด็ก: การวิเคราะห์ความไว" วารสารระบาดวิทยาอเมริกัน . 179 (1): 4–11. ดอย : 10.1093 / aje / kwt228 . PMID 24186972 
 46. ^ Gopnik, A; โซเบลเดวิดเอ็ม. (กันยายน - ตุลาคม 2543) "การตรวจจับ Blickets: เด็กเล็กใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังเชิงสาเหตุของนวนิยายในการจัดหมวดหมู่และการชักนำอย่างไร" พัฒนาการเด็ก . 71 (5): 1205–1222 ดอย : 10.1111 / 1467-8624.00224 . PMID 11108092 
 47. ^ Straube, B; แชตเตอร์จี, A (2010). "ช่องว่างและเวลาในการรับรู้เวรกรรม" . พรมแดนด้านประสาทวิทยาของมนุษย์ . 4 : 28. ดอย : 10.3389 / fnhum.2010.00028 . PMC 2868299 PMID 20463866  
 48. ^ Henschen โทเบียส (2018) "ความไม่ชัดเจนในหลักการของหลักฐานเชิงสาเหตุในเศรษฐศาสตร์มหภาค". วารสารยุโรปสำหรับปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 8 (3): 709–733 ดอย : 10.1007 / s13194-018-0207-7 . S2CID 158264284 
 49. ^ Maziarz Mariusz, Mrózโรเบิร์ต (2020) "การแสดงความยินดีกับ Henschen: ปัญหาของโมเดล VAR และ DSGE" วารสารระเบียบวิธีเศรษฐศาสตร์ . 27 (3): 266–268. ดอย : 10.1080 / 1350178X.2020.1731102 . S2CID 212838652 
 50. ^ เกรกอรี่, แฟรงก์ฮัส (1992) "สาเหตุผลประสิทธิภาพและระบบซอฟท์รุ่น, Warwick Business School งานวิจัยครั้งที่ 42" วารสารสมาคมวิจัยปฏิบัติการ . 44 (4): 333–344 ดอย : 10.1057 / jors.1993.63 . ISSN 0160-5682 S2CID 60817414 .  
 51. ^ Danto, อาร์เธอร์ (1965)การวิเคราะห์ปรัชญาประวัติศาสตร์ 233
 52. ^ Danto, อาร์เธอร์ (1965)การวิเคราะห์ปรัชญาประวัติศาสตร์ 249
 53. ^ Hewitson มาร์ค (2014)ประวัติศาสตร์และเวรกรรม , 86-116
 54. ^ กาดดิสจอห์นแอล (2002),ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์: วิธีประวัติศาสตร์แผนที่ที่ผ่านมา 64
 55. ^ กาดดิสจอห์นแอล (2002),ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์: วิธีประวัติศาสตร์แผนที่ที่ผ่านมา 95
 56. ^ ลอยด์, คริส (1993)โครงสร้างประวัติศาสตร์ 159
 57. ^ ดวงจันทร์วิลเลียมเจ.; Ahn, Dukgeun (6 พฤษภาคม 2553). "Dukgeun Ahn & William J. Moon, แนวทางทางเลือกในการวิเคราะห์สาเหตุในการสืบสวนทางการค้า, Journal of World Trade ". SSRN 1601531  Cite journal requires |journal= (help)
 58. ^ ก ฤษ ณ . ย. (6 สิงหาคม 2553). “ ต้นกำเนิดเวทของหลักคำสอนเรื่องกรรม”. เอเชียใต้ศึกษา . 4 (1): 51–55. ดอย : 10.1080 / 02666030.1988.9628366 .
 59. ^ "พรหมสัมหิตาบทที่ 5: บทสวดสู่สัจจะสัมบูรณ์" . Bhaktivedanta Book Trust. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2014 สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2557 .
 60. ^ วิลเลียมส์, โมเนีย (1875) ภูมิปัญญาอินเดียหรือตัวอย่างของศาสนาปรัชญาและหลักคำสอนทางจริยธรรมของชาวฮินดู ลอนดอน: อ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 81. ISBN 9781108007955.
 61. ^ เมซีเปียโน (1991) "ขึ้นอยู่กับความร่วมที่เกิดขึ้นเป็นเวรกรรมร่วมกัน" . สาเหตุร่วมกันในพระพุทธศาสนาและทฤษฎีระบบทั่วไป: ธรรมของระบบธรรมชาติ . ออลบานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก หน้า 56. ISBN 0-7914-0636-9.
 62. ^ ทานากะ, เคนเน็ ธ เค (1985) "ความสัมพันธ์พร้อมกัน ( ซาฮับ - เฮตู ): การศึกษาทฤษฎีสาเหตุทางพุทธศาสนา" . วารสารสมาคมพุทธศาสตร์สากล. 8 (1): 94, 101.
 63. ^ ฮอปกินส์, เจฟฟรีย์ (15 มิถุนายน 1996) การทำสมาธิกับความว่างเปล่า (Rep Sub ed.) สิ่งพิมพ์ภูมิปัญญา. หน้า 367 . ISBN 978-0861711109.
 64. ^ Lusthaus, Dan. "อะไรคืออะไรและไม่ใช่Yogācāra" . สมาคมวิจัยพระพุทธศาสนาโยคาคาระ . โยคาจารพุทธศาสนาวิจัยสมาคม: ทรัพยากรสำหรับภาษาเอเชียตะวันออกและคิดว่ากชาร์ลส์มุลเลอร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว [เว็บไซต์ก่อตั้งกรกฎาคม 1995] สืบค้นเมื่อ30 มกราคม 2559 .
 65. ^ สุขสนุกอึ้ง. (2557). “ เวลาและเวรกรรมในพระพุทธศาสนาโยคารา”. HKU นักวิชาการ Hub
 66. ^ Makeham จอห์น (1 เมษายน 2014) การเปลี่ยนจิตสำนึก: Yogacara Thought ในจีนสมัยใหม่ (ฉบับที่ 1) ปธน. มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด หน้า 253. ISBN 978-0199358137.
 67. ^ ฮอปกินส์, เจฟฟรีย์ (15 มิถุนายน 1996) การทำสมาธิกับความว่างเปล่า (Rep Sub ed.) สิ่งพิมพ์ภูมิปัญญา. หน้า 339 . ISBN 978-0861711109.
 68. ^ Klien, แอนน์แคโรลีน (1 มกราคม 1987) ความรู้และการปลดปล่อย: ญาณวิทยาทางพุทธศาสนาในทิเบตเพื่อสนับสนุนประสบการณ์ทางศาสนาที่เปลี่ยนแปลง (2nd ed.) สิงโตหิมะ หน้า 101. ISBN 978-1559391146. สืบค้นเมื่อ30 มกราคม 2559 .
 69. ^ Bartley, คริส (30 กรกฎาคม 2015) บทนำสู่ปรัชญาอินเดีย: แนวความคิดของชาวฮินดูและพุทธจากแหล่งดั้งเดิม (Kindle ed.) Bloomsbury วิชาการ. ISBN 9781472528513. สืบค้นเมื่อ30 มกราคม 2559 .
 70. ^ แซ็งยาตเค็ล (1995) Joyful Path of Good Fortune: The Complete Guide to the Buddhist Path to Enlightenment (2nd ed rev ed.) ลอนดอน: Tharpa ISBN 978-0948006463. OCLC  34411408
 71. ^ ทะเลสาบเอลี "ความลับของอิหร่านหนีของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยศรัทธา" ,บลูมเบิร์ก , 30 มกราคม 2018
 72. ^ "ปรีชาญาณ | สาเหตุสี่ประการของอริสโตเติล" .
 73. ^ Soccio ดีเจ (2011) Archetypes of Wisdom: An Introduction to Philosophy, 8th Ed: An Introduction to Philosophy . วัดส์เวิร์ ธ หน้า 167. ISBN 9781111837792.
 74. ^ เหยี่ยวเอนเดรีย (2012) Edward N. Zalta (เอ็ด) “ อริสโตเติลบนเวรกรรม” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด (Winter 2012 ed.) ในวิชาฟิสิกส์อริสโตเติลสร้างเรื่องราวทั่วไปของเขาเกี่ยวกับสาเหตุทั้งสี่โดยการพัฒนาหลักการอธิบายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการศึกษาธรรมชาติ ที่นี่อริสโตเติลยืนยันว่ารูปแบบการอธิบายทั้งสี่ถูกเรียกร้องในการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและหน้าที่ของ "นักเรียนแห่งธรรมชาติคือการนำคำถามกลับมาหาพวกเขาทั้งหมดด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวิทยาศาสตร์แห่งธรรมชาติ" ( กาย.198 ก 21–23) วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีนี้มีดังต่อไปนี้: วิทยาศาสตร์แห่งธรรมชาติเกี่ยวข้องกับร่างกายตามธรรมชาติตราบเท่าที่พวกมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงและหน้าที่ของนักเรียนแห่งธรรมชาติคือการให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพวกมัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติกลายเป็นสสารรูปแบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและจุดจบของการเปลี่ยนแปลงนี้ โปรดทราบว่าอริสโตเติลไม่ได้กล่าวว่าปัจจัยอธิบายทั้งสี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอธิบายการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแต่ละกรณี แต่เขาบอกว่าคำอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอาจเกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด อริสโตเติลดำเนินต่อไปโดยการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักคำสอนของเขาเกี่ยวกับสาเหตุสี่ประการ: รูปแบบและจุดจบมักจะตรงกันและเป็นทางการเหมือนกับสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ร่างกาย. 198 ก 23–26)
 75. ^ อริสโตเติล อริสโตเติลในเล่ม 23 เล่ม 17, 18 แปลโดยฮิวจ์เทรเดนนิค Cambridge, MA, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด; London, William Heinemann Ltd. 1933, 1989 (จัดที่ perseus.tufts.edu)
 76. ^ Sextus Empiricus ,เค้าโครงของ Pyrrhonismหนังสือเล่มที่สามบทที่ 5 มาตรา 17
 77. ^ Sextus Empiricus ,เค้าโครงของ Pyrrhonismหนังสือเล่มที่สามบทที่ 5 มาตรา 20
 78. ^ a b William E. May (เมษายน 1970) "ความรู้เรื่องเวรกรรมในฮูมและอควีนาส" . The Thomist . 34 . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 1 พฤษภาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ6 เมษายน 2554 .
 79. ^ O'Meara, TF (2018). “ ศักดิ์ศรีของการเป็นเหตุ” . เปิดธรรม 4 (1): 186–191 ดอย : 10.1515 / opth-2018-0013 .

อ่านเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • Azamat Abdoullaev (2000). The Ultimate of Reality: Reversible Causality , in Proceedings of the 20th World Congress of Philosophy, Boston: Philosophy Documentation Center, internet site, Paideia Project On-Line: http://www.bu.edu/wcp/MainMeta.htm
 • อาร์เธอร์แดนโต (1965) ปรัชญาประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 • Idem, 'Complex Events', Philosophy and Phenomenological Research , 30 (1969), 66–77
 • Idem, 'On Explanations in History', Philosophy of Science , 23 (1956), 15–30.
 • Dorschel, Andreas, 'The Crypto-Metaphysic of' Ultimate Causes ' ข้อสังเกตเกี่ยวกับExposéที่ถูกกล่าวหา '(แปลEdward Craig ) ใน: Ratio , NS I (1988), nr. 2, หน้า 97–112
 • กรีนซีเลีย (2546). สาเหตุที่หายไป: สาเหตุและจิตใจร่างกายปัญหา Oxford: ฟอรัม Oxford ISBN 0-9536772-1-4ประกอบด้วยสามบทเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลในระดับจุลภาคในฟิสิกส์ 
 • Hewitson, Mark (2014). ประวัติและเวรกรรม . พัลเกรฟมักมิลลัน ISBN 978-1-137-37239-0 
 • น้อยแดเนียล (1998) Microfoundations วิธีการและสาเหตุ: เกี่ยวกับปรัชญาของสังคมศาสตร์ . นิวยอร์ก: ธุรกรรม
 • ลอยด์คริสโตเฟอร์ (1993) โครงสร้างประวัติศาสตร์ อ็อกซ์ฟอร์ด: Blackwell
 • ไอเด็ม (1986). คำอธิบายในประวัติศาสตร์สังคม อ็อกซ์ฟอร์ด: Blackwell
 • มอริซแมนเดลบาม (2520) กายวิภาคของความรู้ทางประวัติศาสตร์ . บัลติมอร์: Johns Hopkins Press
 • จูเดียเพิร์ล (2000). เวรกรรม: แบบจำลองการใช้เหตุผลและการอนุมาน [1] สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-77362-1 
 • โรเซนเบิร์ก M. (2511). ตรรกะของการวิเคราะห์การสำรวจ นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน, Inc.
 • Spirtes ปีเตอร์คลาร์กกลิมัร์และริชาร์ด Scheines สาเหตุการทำนายและค้นหา , เอ็มไอที , ISBN 0-262-19440-6 
 • มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียบทความวารสารรวมทั้งบทความแคว้นยูเดียเพิร์ลระหว่างปี 1984 และ 1998 [2]
 • มิเกลพิโนซ่าThéorie du déterminismeสาเหตุแมง Harmattan, ปารีส, 2006 ISBN 2-296-01198-5 

ลิงก์ภายนอก[ แก้ไข]

 • เวรกรรมที่PhilPapers
 • เวรกรรมที่โครงการอภิปรัชญาปรัชญาอินเดียนา
 • สาเหตุ - สารานุกรมปรัชญาอินเทอร์เน็ต
 • อภิปรัชญาของวิทยาศาสตร์ - สารานุกรมปรัชญาอินเทอร์เน็ต
 • กระบวนการเชิงสาเหตุที่สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด
 • ศิลปะและศาสตร์แห่งเหตุและผล - การนำเสนอสไลด์และการบรรยายโดย Judea Pearl
 • โดนัลด์เดวิดสัน: คำอธิบายเชิงสาเหตุของการกระทำ - สารานุกรมปรัชญาอินเทอร์เน็ต
 • การอนุมานเชิงสาเหตุในสถิติ: ภาพรวม - โดย Judea Pearl (กันยายน 2552)
 • การใช้ R ของแคลคูลัสเชิงสาเหตุ
 • TimeSleuth - เครื่องมือสำหรับการค้นพบสาเหตุ